KSUL 46 INS 23998/2014-B-15
KSUL 46 INS 23998/2014-B-15

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem U Sauny 1533, 431 11 Jirkov, insolvenční správce: Ing. Soňa Aubrechtová, sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most, o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké, takto:

Soud uděluje za níže vymezených podmínek prodeje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké-Jarmila Řezníčková, nar. , bytem (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), přičemž udělená výjimka se vztahuje k členskému podílu ve Stavebním bytovém družstvu Chomutov ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.09.2015, který je zveřejněn jako č.d. B-8 v insolvenčním rejstříku, pod položkou č. o1, a to za následujících podmínek prodeje:

I. za minimální prodejní cenu dle ocenění, popřípadě za cenu obvyklou v dané lokalitě, bude-li takto dosaženo vyššího výtěžku zpeněžení; II. při zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nebo při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 30.06.2015 rozhodl soud o schválení oddlužení výše uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Dne 28.12.2015 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání paní Jarmily Řezníčkové, nar. , bytem (dále jen jako žadatel o udělení výjimky ), která je matkou dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem U Sauny 1533, 431 11 Jirkov, kterým tato požádala insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké (návrh dle ust. § 295 odst. 3 IZ), přičemž předmětná žádost se vztahuje k členskému podílu v bytovém družstvu ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.09.2015, který je zveřejněn jako č.d. B-8 v insolvenčním rejstříku, pod položkou č. o1 (dále jen jako předmětná movitá věc dlužníka ), přičemž se jedná o majetek nezajištěný.

Insolvenční soud konstatuje, že v souladu s ust. § 295 odst. 1 IZ nesmí dlužník, osoby dlužníku blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Soud dále konstatuje, že v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud dále konstatuje, že v souladu s ust. § 398 odst. 2 věty první IZ platí, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.

Soud konstatuje, že při zvažování udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké-žadatel o udělení výjimky (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), zvažoval, zda a případně za jakých podmínek udělit souhlas s nabýváním majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké (žadateli o udělení výjimky), přičemž dospěl k závěru, že v případě, že budou dodrženy podmínky prodeje stanovené ve výroku tohoto usnesení, bude to ku prospěchu jak nezajištěných věřitelů dlužníka, tak dlužníka samotného, neboť prodej by měl být realizován za minimální prodejní cenu dle ocenění, popřípadě za cenu obvyklou v dané lokalitě, kdy výdaje spojené s prodejem a správou členského podílu by mohly ponížit příjem do majetkové podstaty.

Na základě výše uvedených důvodů soud rozhodl o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké-paní Jarmile Řezníčkové, nar. , bytem (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), přičemž udělená výjimka se vztahuje k členskému podílu ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.09.2015, který je zveřejněn jako č.d. B-8 v insolvenčním rejstříku, pod položkou č. o1, přičemž prodej předmětné movité věci nehmotné dlužníka žadateli o udělení výjimky může být uskutečněn pouze za soudem stanovených podmínek prodeje: a) za minimální prodejní cenu dle ocenění, popřípadě za cenu obvyklou v dané lokalitě, bude-li takto dosaženo vyššího výtěžku zpeněžení, b) při zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nebo při podpisu kupní smlouvy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen navrhovatel o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu (§ 295 odst. 3 IZ).

Ústí nad Labem dne 25. ledna 2016 Mgr. Ing. Monika Fraňková,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Petra Pavlíčková