KSUL 46 INS 23555/2011-P4-5
č.j. KSUL 46 INS 23555/2011-P4-5

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Bohuslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Lužec 269, 403 32 Povrly; insolvenční správce: Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I, o odvolání věřitele č.4: Finanční úřad v Ústí nad Labem, IČ: 00006904, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 23555/2012-P4-3 ze dne 12.11.2012, kterým soud rozhodl o vstupu nového účastníka věřitele Lucie anonymizovano pod přihlášku č.P4 do výše 28.033,-Kč a současně vzal na vědomí zpětvzetí zbylé části zjištěných pohledávek pod přihláškou č.P4 ve výši 5.168,-Kč věřitelem Finanční úřad v Ústí nad Labem, a ukončil jeho účast v řízení, se mění tak, že se účast věřitele Finanční úřad v Ústí nad Labem nekončí, a výrok zní takto: I. Soud připouští, aby na místo původního věřitele č.4 přihlášeného pod č.P4: Finanční úřad v Ústí nad Labem, IČ: 00006904, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem, vstoupil v celém rozsahu 9 pohledávek v celkové výši 28,033,-Kč věřitel č.9: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem. II. Dlužník Bohuslav anonymizovano resp. insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy do právní moci usnesení o změně splátkového kalendáře splátky určené pro přihlášku č.P4 uschová .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 27.12.2011 soud zjistil úpadek dlužníka Bohuslava anonymizovano , a současně povolil jeho řešení formou oddlužení. Usnesením č.j. -B-3 ze dne 8.2.2012 bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem (ve smyslu usnesení o změně pod č.j.-B-5 ze dne 15.6.2012). Usnesením č.j. 46 INS 23555/2012-P14-3 ze dne 12.11.2012 soud rozhodl pod bodem: I. výroku, že bere na vědomí částečné zpětvzetí pohledávek přihlášených pod č.P4 do celkové výše 5.168,-Kč věřitele č.4: Finanční úřad v Ústí nad Labem (dále jen věřitel č.4), pod bodem II. připustil, aby na místo původního věřitele č.4 přihlášeného pod č.P4: Finanční úřad v Ústí nad Labem, vstoupil v celém rozsahu 9 pohledávek v celkové výši 28.033,-Kč věřitel č.9: Lucie anonymizovano (dále jen věřitel č.9), pod bodem III. rozhodl o ukončení účasti věřitele č.4; a pod bodem 2

IV. určil, že splátky na pohledávky pod přihláškou č.P4 mají být do právní moci následujícího usnesení o změně splátkového kalendáře uschovány.

Soud rozhodl, jak uvedeno shora, pod dojmem úhrady všech pohledávek věřitele č.4 (ať již uspokojením v ins. řízení nebo z ručitelského závazku následně vstoupivšího věřitele č.9). Na základě odvolání věřiřele č.4 bylo shledáno, že neúplné vylíčení skutečností v návrhu bylo interpretováno chybně, když věřitel č.9 z ručitelského závazku neuhradil zbytek celkového objemu pohledávek, ale pouze část. V takovém případě původnímu věřiteli stále zůstává přihlášená avšak neuhrazená část pohledávek, a jeho účast tak skončit nemůže. Jinými slovy, věřitel č.4 nevzal zpět své pohledávky (které nebyly uhrazeny ručitelem).

Dne 26.11.2012 bylo podáno ke zdejšímu soudu odvolání navrhovatele proti označenému usnesení. Soud prvního stupně odvolání přezkoumal, konstatuje, že je podáno včas (lhůta od doručení dne 12.11.2012 by uplynula až 27.11.2012), a ze shora uvedených důvodů soud prvního stupně, nevidí žádný důvod, pro který by sám nemohl vyhovět odvolání v plném rozsahu. Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé (§ 95 IZ). V daném případě bylo odvoláním napadeno rozhodnutí asistenta soudce o výzvě vzetí na vědomí zpětvzetí pohledávky věřitelem (dle obsahu výrokové části), které není rozhodnutím ve věci samé, a odvolání lze v plném rozsahu vyhovět. Samosoudce proto v souladu s ustanovením § 95 IZ předchozí rozhodnutí asistenta soudce změnil. V důsledku zrušení výroku, kterým soud vzal na vědomí zpětvzetí pohledávek věřitele č.4, se z logiky věci ruší i výrok o ukončení účasti tohoto věřitele v řízení. Změny budou promítnuty ve změně splátkového kalendáře po právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 30.11.2012 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková