KSUL 46 INS 2281/2011-B-57
č.j. KSUL 46 INS 2281/2011-B-57

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem V. Talicha 1491/4, 434 01 Most, o osvobození dle ust. § 414 IZ takto:

Návrh dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano na osvobození od zbytku dosud neuspokojených pohledávek ve smyslu § 414 IZ z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 23.2.2011 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil jeho řešení formou oddlužení. Usnesením č.j. KSUL 46 INS 2281/2011-B-4 ze dne 11.4.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Uplynutím měsíce dubna 2016 uplynula zákonná lhůta pro oddlužení splátkovým kalendářem. Insolvenční správce dne 09.05.2016 předložil závěrečnou zprávu o splnění oddlužení, ve které uvedl celkové uspokojení věřitelů ve výši 27,82 % vč. přehledu vyplacených splátek jednotlivým věřitelům, a vyúčtováním své odměny a hotových výdajů. Podáním doručeným soudu dne 07.07.2016 navrhl dlužník své osvobození dle § 414 IZ. Soud má ze spisu a závěrečné zprávy za prokázané, že oddlužení dlužníka bylo splněno, proto především vzal usnesením ze dne 01.06.2016 č.j.-B-50 na vědomí splnění oddlužení dlužníka dle § 413 IZ uplynutím maximální lhůty 5 let při splnění zákonných podmínek, když dlužník 60 měsíčními splátkami uspokojil své nezajištěné věřitele do výše cca 27,82 % jejich přihlášených a zjištěných pohledávek. Podle § 414 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, isir.justi ce.cz k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Dlužník dne 07.07.2016 navrhl své osvobození dle § 414 IZ. Podle ust. § 415 IZ, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30% jejich pohledávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Insolvenční soud proto nařídil na den 21.09.2016 jednání podle § 415 IZ, jednání bylo odročeno na den 14.10.2016. Na toto jednání se dostavil dlužník i insolvenční správce. Insolvenční správce ve svém vyjádření odkázal na svou zprávu o uspokojení věřitelů (č.d. B-49), kde navrhuje dlužníka neosvobodit od zbytku dluhů, a to s ohledem na skutečnosti, že dlužník neplnil povinnosti, které mu byly uloženy usnesením os chválení oddlužení, tedy nebylo řádně plněno, dlužník nedokládat své příjmy, vznikl dluh na výživném i odměně insolvenčního správce. Osobně přítomný dlužník na jednání uvedl, že byl od listopadu 2014 v pracovní neschopnosti a následně mu byl přiznán invalidní důchod. Kanceláří insolvenčního správce byl informován, že je nutné uhradit 40.000,-Kč ke splnění 30%, následně obdržel e-mail s výzvou k úhradě 1.000,-Kč, což učinil a považoval tak věc za vyřízenou. Je si vědom dluhu na výživném i neplnění z titulu darovací smlouvy. Pracovní poměr ukončil sám, ze zdravotních důvodů. Na základě výše uvedených skutečností soud žádosti dlužníka o osvobození od placení zbytku pohledávek nezahrnutých do oddlužení nevyhověl, když dlužník neplnil řádně své povinnosti. Zejména má soud za prokázané, že dlužník neuspokojil nezajištěné věřitele ani v nejnižší zákonné míře 30%. Dále dlužníku vznikl v průběhu plnění splátkového kalendáře dluh na výživném a na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Dlužník uzavřel smlouvu o důchodu znějící na částku 3.000,-Kč měsíčně, která byla předpokladem pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, z této smlouvy ovšem od počátku nebylo plněno. Podle ust. § 412 odst. 1 písm. a) IZ je po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dlužník z vlastní iniciativy ukončil pracovní poměr u svého zaměstnavatele Česká pošta, s. p. Soudu tak nezbylo než žádost dlužníka o osvobození podle § 414 IZ nevyhovět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním

rejstříku. Lhůta k podání odvolání nebo jinému procesnímu úkonu však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvlášť (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 14. listopadu 2016

Mgr. Ing. Monika Fraňková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tereza Marková