KSUL 46 INS 22800/2014-A-15
č.j. KSUL 46 INS 22800/2014-A-15

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Růžena anonymizovano , anonymizovano , IČO: 46012338, sídlem Zelený sad 349, 417 42 Krupka-Maršov, o návrhu na předběžné opatření

t a k t o :

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, omezí některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to tak, že umožní soudnímu exekutorovi provést exekuci postihujíc majetek ve vlastnictví dlužníka, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 20.8.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Růženy anonymizovano (dále jen dlužník). Dne 12.9.2014 přistoupil dle § 107 IZ k návrhu dlužníka věřitel A-Trading, a.s. (dále jen věřitel). Usnesením č.j.-A-13 dne 29.9.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka, odmítnut jeho návrh na povolení oddlužení a současně prohlášen na jeho majetek konkurs. Dne 25.9.2014 byl zdejšímu soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) zákon. č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení, v účinném znění (dále jen IZ), kterým se soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda (dále jen navrhovatel PO), domáhá, aby mu bylo navzdory účinkům zahájeného ins. řízení v ust. § 109 IZ umožněno provést exekuci prodejem nemovitostí ve vlastnictví dlužníka. Svůj návrh odůvodňuje opakovaným zneužitím účinku zahájeného ins. řízení za situace, kdy již probíhá exekučního řízení , kvůli kterému již musel odročit dražbení jednání ze dne 18.3.2014, a po doručení nového nařízení dražebního jednání na den 30.9.2014 dlužník zahájil nové ins. řízení.

Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také b) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (§ 82 odst. 2 písm. b) IZ).

Soud návrh na PO a důvody v něm uvedené přezkoumal spolu s insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení a s návrhem na nařízení předběžného správce se neztotožnil. Soud má za to, že: 1) tvrzení navrhovatele PO, že dlužník opakovaně obstruuje exekuční řízení zahajováním ins. řízení se nezakládá na pravdě, neboť dlužník zahájil v pořadí druhé ins. řízení, přičemž první z nich bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkem z důvodu, že prostředky nemá, když naopak v tomto řízení zálohu na výzvu soudu zaplatil; 2) soud právě na základě splnění všech zákonných náležitostí a uhrazení zálohy již rozhodl o úpadku dlužníka.

Ze shora uvedených důvodů soud rozhodl, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná oprávněnému běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 29.9.2014 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Denisa Hlavová