KSUL 46 INS 2109/2011-B-23
KSUL 46 INS 2109/2011-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: BEDZETI spol. s r.o., IČ 473 11 169, Hrnčířská 64, 400 01 Ústí n. Labem, insolvenční správce: JUDr. Oldřich Řeháček PhD, CITY TOWER, Hvězdova 1716/26, 140 00 Praha 4, pob. Stavbařů 2856/3, 400 00 Ústí n. Labem, o schválení zprávy o reorganizačním plánu takto:

1. Soud schvaluje reorganizační plán ze dne 17.10.2010 a jeho doplněk ze dne 08.01.2012, 05.03.2012 předkladatele-dlužníka BEDZETI spol. s r.o., IČ 473 11 169 2. Správci se schvaluje záloha na odměnu ve výši 7 000,--Kč, měsíčně ke každému poslednímu pracovnímu dni počínaje dnem 01.06.2012 (§ 5) vyhl. 313/2007 Sb.).

O d ů v o d n ě n í: Dne 10.02.2011 podal dlužník návrh na reorganizaci. Spolu s návrhem a potřebnými přílohami byl soud předložen i reorganizační plán. Na výzvu soudu dlužník po rozhodnutí o úpadku spojeném s povolením reorganizace (ze dne 01.12.2011 str. A-33) a po přezkumném jednání (ze dne 31.01.2012 str. B-7) dlužník doplnil a aktualizoval reorganizační plán a zároveň předložil zprávu o reorganizačním plánu dne 05.03.2012 (str. B-12, 13). Soud schválil zprávu o reorg. plánu usnesením ze dne 16.04.2012 (str. B-14). Dle § 344 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolveční zákon) svolal soud schůzi věřitelů za účelem schválení reorganizačního plánu a jeho dodatku-aktualizace, který zpracoval předkladatel reorganizačního plánu zprávu o reorganizačním plánu a předložil ji soudu ke schválení včetně příloh. Soud zprávu přezkoumal a dospěl k závěru, že obsahuje všechny náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvečního zákona. Na schůzi věřitelů se dostavil 1 věřitel, ostatní byli s reorg. plánem seznámeni odesláním a vyvěšením. Nikdo nepodal námitky ani jiné připomínky. Přítomný věřitel souhlasil bez připomínek s reorg. plánem. Byly doručeny 2 platné hlasovací lístky, kde věřitelé jednoznačně souhlasili se schválením reorg. plánu. Schůze věřitelů projednala i nárok na odměnu správce, resp. zálohu na tuto odměnu. Nikdo ani proti tomuto bodu programu nepodal připomínky ani námitky. Správce jen namítl, že částku 5.000,--Kč považuje za neodpovídající, když podle vyhl. č. 313/2007 § 2 má nárok na odměnu ve výši 83.000,--Kč. navrhl minimální platbu ve výši 7.000,--Kč + DPH. Dlužník s touto částkou souhlasil. Přítomný věřitel neměl námitek, když odměna správce žádným způsobem nezasáhne do možnosti navrhovaného uspokojení věřitelů.

Soud tedy tuto dohodu schválil, když dlužník prohlásil, že i s touto variantou počítal a má za to, že je schopen i v případě platby odměny ve výši 7.000,--Kč + DPH dostát svým závazkům tak jak je uvedeno v reorg. plánu. Protože byly splněny podmínky zákona, soud reorganizační plán schválil a zároveň rozhodl o odměně, resp. záloze na odměnu správce tak jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorg., plánu, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu

V Ústí nad Labem dne 17.05.2012 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Denisa Hlavová