KSUL 46 INS 21080/2014-B-33
č. j. KSUL 46 INS 21080/2014-B-33

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem JUDr. René Příhodou ve věci

dlužníků: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČO 76610713. trvale bytem i místem podnikání Řepnice 15, 412 01 Litoměřice Růženy anonymizovano , narozena 5. 10. 1975, trvale bytem Řepnice 15, 412 01 Lioměřice

insolvenční správce: Insolvency Project v.o.s., IČO 28860996, sídlem Bieblova 1110/1b, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

k návrhu dlužníků o nařízení předběžného opatření ze dne 8. 1. 2018, takto: I. Návrh na nařízení předběžného opatření se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění: 1 Podáním ze dne 8. 1. 2018 dlužníci navrhli nařídit předběžné opatření, jímž by se pozastavilo provedení převodu vlastnického práva z prodávajícího insolvenčního správce na kupujícího p. Gillara ve věci koupě nemovitosti domu v Řepnicích č. p. 15 u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště v Litoměřicích.

2 Dlužníci svůj návrh odůvodnili zejména tím, že v souvislosti s probíhajícím insovenčním řízením bude možno dodatečně posoudit nesprávný postup insolvenčního správce při prodeji nemovitosti, který proběhl v rozporu se zákonem o prodeji, dražbách i zákonem o insolvenčním řízení. Dlužníci prognostikují zpracování nového znaleckého posudku, ze kterého by eventuálně vznikla cena pro odprodej nemovitosti. Mají za to, že předběžné opatření zanikne na základě konečného výsledku prověření insolvenčního soudu a závěru trestního řízení podaného na insolvenčního správce u Státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Dlužníci se vidí v roli žalobců, kterým bude umožněno zpeněžit svůj majetek tak, aby mohli splatit více peněz svým věřitelům a zabránili tak prodeji nemovitosti pod cenou. Zpeněžení nemovitosti v insolvenčním řízení se dlužníci nebrání, ale nesouhlasí s průběhem a prací insolvenčního správce, když dlužníci respektují, že insolvenční správce spravuje jejich majetek, ale jsou přesvědčeni, že o všech úkonech a aktivitách insolvenčního správce by měli vědět, uzavřeli dlužníci.

3 K výše uvedené problematice se dále dlužníci vyjádřili podáním stížnosti zdejšímu insolvenčnímu soudu se žádostí, aby soud prošetřil prodej jejich nemovitosti-rodinného domu na adrese Libochovany-Řepčice č. p. 15, kdy nebyli vůbec informováni o průběhu a způsobu prodeje domu čp. 15, stěžují si na skutečnost, že insolvenční správce je vůbec neinformuje o svých postupech a nekomunikuje. Dlužníci požadují prošetřit i výši realizované ceny za kterou se dům č. p. 15 isir.justi ce.cz

prodal, když hodnota nemovitosti činila 4 mil. Kč a byla prodána za 1,4 mil. Kč, když měli zájemce, který by je nechal v domě bydlet. V závěru stížnosti navrhli dlužníci zastavení prodeje nemovitosti, vyjádřili svojí nespokojenost s prací insolvenčního správce a cítí se být podvedeni. 4 Předběžným opatřením lze ve smyslu ust. § 102 o.s.ř. poskytnout zatímní ochranu oprávněnému jedině uložením povinnosti druhému účastníku. Je vyloučeno předběžným opatřením deklarovat určité právo účastníka.

5 Podle ust. § 82 odst. 1 ins. zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

6 Podle ust. § 7 ins. zákona nestanoví-li insolvenční zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7 Předběžným opatřením ve smyslu ust. § 76 písm. e) a f) o.s.ř. lze poskytnout prozatímní ochranu oprávněnému jedině uložením povinnosti druhému účastníku (něco konat, něčeho se zdržet, něco trpět). Je vyloučeno předběžným opatřením deklarovat určité právo účastníka (viz Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 14 Co 847/94).

8 V dané věci dlužníci v insolvenčním řízení požadovali, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by insolvenční soud pozastavil provedení převodu vlastnického práva z prodávajícího insolvenčního správce na kupujícího p. Gillara u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště v Litoměřicích.

9 Současná procesní úprava soudu nedovoluje postupem dle ust. §43 o.s.ř. vyzývat navrhovatele k odstranění vad návrhu na vydání předběžného opatření (s výjimkou specifických předběžných opatření dle § 76a a 76b o.s.ř.). Návrh petitu tak jak jej dlužníci specifikovali a formulovali je neprojednatelný, a proto byl soudem odmítnut. To s ohledem na absenci přesného a konkrétního uvedení důvodů, pro který je nařízení předběžného opatření navrhováno, se specifikací osoby povinné, označení předmětu převodu v řízení před katastrálním úřadem, označení účastníků řízení před katastrálním úřadem a označení řízení vedené příslušným katastrálním úřadem.

10 Soud ovšem se pokusil o moderaci takto postaveného striktního pravidla, které respektuje aktuální judikatura a přihlédl k ostatnímu obsahu předběžného opatření (srov. NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1708/2011) a dospěl k závěru, že jsou dány další důvody pro jeho odmítnutí soudem.

11 Předně, insolvenční soud ke stížnosti dlužníků svým usnesením č. j. KSUL46 INS 21080/2014- B-30/1 ze dne 2. 1. 2018 vyzval v rámci dohledové činnosti insolvenčního správce, aby se vyjádřil ke stížnosti dlužníků na č. l. B-29 insolvenčního rejstříku. Dalším usnesením č. j. KSUL 46 INS 21080/2014-B-27/1 ze dne 7. 12. 2017 uložil insolvenčnímu správci, aby předložil znalecký posudek o ocenění nemovitostí, domu v Řepnici č. p. 15 a pozemků, tvořící předmět zajištění věřitele č. 3-Hypoteční banky a.s.; aby dále doložil jak dlouho a jakým způsobem byla zveřejněna nabídka k prodeji nemovitých věcí s pokyny zajištěného věřitele dokládající průběh snižování původní kupní ceny, doložil kontakt insolvenčního správce s posledním zájemcem o koupi

nemovitostí a identifikoval jej, vyčíslil náklady spojené se správou a se zpeněžením předmětu zajištění a předložil další doklady prokazující řádný postup při zpeněžování nemovité věci.

12 K výzvě soudu insolvenční správce předložil soudu znalecký posudek čís. 1126-08/2015 ze dne 26. 3. 2015, vypracovaný soudním znalcem Ing. Svatomírem Rousem, Stražkov 88, 411 84 Stražkov-Vodochody, týkající se zajištěných nemovitostí zajištěného věřitele Hypoteční banky a.s., vyhotovený ke dni 26. 3. 2015 a cena zajištěných nemovitostí činila částku 2 750 000 Kč. Dále insolvenční správce soudu doložil, že inzerce prodeje zajištěných nemovitostí byla zahájena v květnu 2015 na základě pokynu zajištěného věřitele a počáteční cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem na částku 2 750 000 Kč. Nemovitosti byly inzerovány prostřednictvím realitního makléře Mgr. Tomáše Kočárníka a realitní kanceláře RE/MAX. Nabídka prodeje nemovitostí byla realizována na serverech: remax-czech. Cz, realitymix.centrum.cz, sreality.cz a jiných. Pro nezájem zájemců o koupi nemovitostí požádal zajištěný věřitel o snížení nabídkové ceny dne 10. 12. 2015 na částku 2 000 000 Kč; ke dni 6. 4.2016 snížení nabídkové ceny na částku 1 800 000 Kč a k 1. 7. 2016 snížení nabídkové ceny na částku 1 600 000 Kč. V měsíci červenci 2016 se na insolvenčního správce obrátila paní Magdaléna Šabatová DiS jednatelka společnosti MLMADRE s.r.o., IČO 25015095, která uvedla, že jedná se zajištěným věřitelem o možném uhrazení pohledávky, a na základě této informace byla inzerce ukončena. Protože se nabídka řešení ukázala lichá, insolvenční správce opět od měsíce ledna 2017 zahájil inzerci nemovitých věcí prostřednictvím shora jmenovaného makléře za cenu 1 600 000 Kč. Když ani za tuto cenu nebyly nemovitosti realizovány, zajištěný věřitel zaslal insolvenčnímu správci dne 10. 5. 2017 požadavek na snížení nabídkové ceny na částku 1 400 000 Kč. Opět vstoupila do jednání paní Šabatová s tvrzením, že nejpozději do 30. 6. 2017 bude vyplacena celá insolvence, což se opět ukázalo jako liché. Dne 7. 8. 2017 insolvenčního správce kontaktoval shora uvedený makléř, že má zájemce o koupi za cenu 1 400 000 Kč. Zajištěný věřitel udělil dne 8. 8. 2017 souhlas s prodejem a dne 27. 11. 2017 byla s kupujícím Radkem Gillarem uzavřena kupní smlouva a kupující podal návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu. Navíc insolvenční správce poukázal na problematický průběh zpeněžení, kdy dlužníci nesouhlasili s prodejem nemovitostí, makléři neposkytovali potřebnou součinnost a dlužník J. anonymizovano odrazoval kupujícího od koupě nemovitosti. Insolvenční správce ze strany dlužníků registroval neustálé pokusy dlužníků o zdržování prodeje, když dlužníky opakovaně upozorňoval na skutečnost, že zajištěný věřitel udělil pokyn k prodeji nemovitostí, kterého je povinen insolvenční správce se držet, když tuto informaci obdržel dlužník anonymizovano v březnu 2015.

13 Z předložené insolvenčním správcem e-mail korespondence má soud za prokázané, že dne 7. srpna 2017 insolvenční správce informuje zajištěného věřitele-Hypoteční banku a.s. o skutečnosti, že makléř shora uvedený má vážného zájemce o nemovitost za kupní cenu 1 400 000 Kč se žádostí, aby zajištěný věřitel projevil případný souhlas s prodejem. Dne 8. 8. 2017 zajištěný věřitel dává insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením majetku zajištění dlužníků anonymizovano za částku 1 400 000 Kč. Z časově předchozí e-mail korespondence insolvenčního správce se zajištěným věřitelem má soud za prokázané, že skutkový stav popsaný insolvenčním správcem má oporu v předložených listinách dokazující zákonný postup insolvenčního správce v procesu zpeněžování zajištěného majetku zajištěného věřitele Hypoteční banky a.s., a to i při snižování nabídkové ceny nemovitostí. Z e-mail korespondence má soud za prokázané, že nemovitosti byly zpočátku skutečně nabízeny za cenu stanovenou znaleckým posudkem za částku 2 750 000 Kč, když byl inzerát nabízen na webových stránkách realitní kanceláře RE/MAX 562x, a serveru S Reality 481x, a serveru reality MIX 99x a serveru reality.cz 25x.

14 Z obsahu kupní smlouvy uzavřené dle ust. § 2079 a násl., zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, mezi prodávajícím Insolvency Project v.o.s. se sídlem Bieblova 1110, 500 03 Hradec Králové a kupujícím Radkem Gillarem se podává prodej pozemku p.č. st.7 jehož součástí je stavba Řepnice č. p. 15, vše zapsáno na LV 138 pro k. ú. Řepnice a obec Libochovany ve prospěch kupujícího.

15 Z přehledu o stavu zakázky 00013 společnosti K-reality má soud za prokázané, že nemovitosti byly k prodeji inzerovány ode dne 25. 1. 2017 na K-reality 118x, a S Reality 4449x, na Via reality 72x; úhrnem 4639x.

16 Ze znaleckého posudku č. 1126-08/2015 má soud za prokázané, že znalec Ing. Svatomír Rous, Stražkov 88, 411 84 Stražkov-Vodochody podal znalecké ocenění zajištěný nemovitostí pozemku p. č. 7 se stavbou rodinného domu čp. 15 s příslušenstvím dne 26. 3. 2015 a dospěl k ceně obvyklé ve výši 2 750 000 Kč.

17 Ve smyslu ust. § 293 odst. 1, věta první, ins. zákona, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele, směřující ke zpeněžení; je-ji zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Ve smyslu ust. § 289 při prodeji mimo dražbu, lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutno vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Ve smyslu ust. § 286 odst. 1 ins. zákona majetkovou podstatu lze zpeněžit maje dle ust. § 286 odst. 1 písm. c) i prodejem majetku mimo dražbu. S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že návrh dlužníků na vydání předběžného opatření ve smyslu podání ze dne 8. 1. 2018 je neopodstatněný, neboť soud neshledal pochybení insolvenčního správce v průběhu přípravy a realizace prodeje předmětu zajištění, neboť insolvenční správce soudu doložil požadované listiny ze kterých soud má za prokázané, že byl dodržen insolvenčním zákonem požadovaný postup při zpeněžení zajištěné nemovitosti ve prospěch zajištěného věřitele. Byl vypracován dle pokynů insolvenčního správce potřebný znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé převáděných nemovitostí; bylo právem insolvenčního správce v součinnosti se zajištěným věřitelem (a v souladu s insolvenčním zákonem) stanovit cenu prodávaných nemovitostí v závislosti na situaci na realitním trhu. Insolvenční správce uzavřel po právu řádnou kupní smlouvu s jediným zájemcem Radkem Gillarem za nabídnutou kupní cenu 1 400 000 Kč, a zahájení řízení o vkladu vlastnického práva dle této listiny kupujícím je naprosto po právu. Soud nemohl přihlédnout k důvodům uvedených dlužníky, aby pozastavoval řízení o vkladu vlastnického práva, neboť řízení, na základě kterého by byl soud příslušný se ingerovat do řízení u katastrálního úřadu dle požadavků dlužníků neběží, ani nebylo zahájeno. Rovněž byli dlužníci zpraveni o možnosti si zajistit kupce zajištěných nemovitostí, byli o této možnosti zpraveni insolvenčním správcem, čehož nevyužili, jakož dalších právních prostředků, které jim insolvenční zákon poskytuje. Soud nemohl akceptovat ani požadavek dlužníků na zhotovení nového znaleckého posudku, neboť dlužníci ani věřitelé nenamítali zjevné vady, nepřesnosti a nesprávnosti, které by znalecký posudek č. 1126-08/2015 vypracovaný znalcem Ing. Svatomírem Rousem, Stražkov 88, 411 84 Stražkov-Vodochody vykazoval, když byl znalecký posudek publikován v insolvenčním rejstříku. S ohledem na shora uvedené nezbylo než návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný odmítnout.

18 Nákladový výrok o návrhu na nařízení předběžného opatření opřel soud o ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. a § 7 ins. zákona argumentem a contrario. Návrh lužníků byl odmítnut a insolvenčnímu správci náklady z tohoto nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis se zvlášť doručuje účastníkům řízení.

Lhůty k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

Ústí nad Labem 9. ledna 2018

JUDr. René Příhoda, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek