KSUL 46 INS 19495/2012-P16-6
KSUL 46 INS 19495/2012-P16-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Bc. Milanem Horákem v insolvenční věci dlužníka-manželů: a) Eva anonymizovano , anonymizovano a b) Jan anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Komenského 588, 417 42, Krupka, Bohosudov, insolvenční správce Ing. Jana Edelmannová, IČO 660 77 532, se sídlem Drahůnská 327/26, 417 01, Dubí -Bystřice, o zrušení usnesení o změně v osobě věřitele ze dne 26.8.2016 na č.l. P16-5

takto:

Usnesení ze dne 26.8.2016 č.j. KSUL 45 INS 19495/2012-P16-5 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Původním věřitelem přihlášky č. P16 byl Citibank Europe plc, organizační složka, IČ 281 98 131, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 (dále jen Citibank Europe plc). Tento věřitel však je nositelem i pohledávky vedené pod P7 v tomto řízení.

Usnesením ze dne 15.10.2013 na č.l. P16-3 soud rozhodl o tom, že na místo věřitele Citibank Europe plc vstupuje věřitel Creedy Bridge investment a.s., IČ 291 46 291, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3. Po právní moci tohoto rozhodnutí tedy věřitel Citibank Europe plc byl nositelem pohledávky již pouze vedené pod P7.

Dne 26.8.2016 zdejší soud vyhotovoval usnesení o hromadném postoupení pohledávek z věřitele Citibank Europe plc na věřitele Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

V tomto případě věřitel předkládá soudu návrh na hromadné postoupení pohledávek v elektronické podobě tak, že data tohoto návrhu jsou zpracována a podána v určitém formátu, jež pak aplikace ISIR (informační systém pro insolvenční soudy-aplikace celostátně používaná pro zpracování a práci v insolvenční agendě) dokáže automaticky spárovat s vloženými údaji v této aplikaci (tzn. spojí sp.zn., dlužníka, věřitele apod.). Aby toto automatické spárování mohlo proběhnout řádně, je potřebné, aby i samotné údaje vedené v aplikaci ISIR byl zcela bezchybné, tzn. aby byl u příslušné přihlášky veden jako platný správný věřitel. Poté aplikace je schopna sama vygenerovat jednak událost o změně v osobě věřitele, jednak příslušné rozhodnutí zveřejnit, poslat pomocí datových schránek, v případě isir.justi ce.cz provozovatele poštovních služeb.

Jelikož tedy věřitel Citibank Europe plc byl původně nositelem dvou samostatných přihlášek pohledávek, tak se stalo to, že aplikace z technických důvodů načetla i přihlášku vedenou pod P16 a začala provádět úkony k vyhotovení změny v osobě věřitele.

Jelikož hromadné postoupení pohledávek je tedy z velké části prováděno automaticky aplikací ISIR bez zásahu referenta či jiné osoby (neboť se jedná o stovky rozhodnutí v různých řízeních), tak bohužel není vyloučeno, že se takováto chyba stane a bude vyhotoveno rozhodnutí, které nemělo být vydáno vůbec.

Soud po zjištění a upozornění právního zástupce původního věřitele Citibank Europe plc tedy musel toto nadbytečné a zjevně nesprávné rozhodnutí odklidit, a proto ve výroku shora rozhodnutí P16-5 ze dne 26.8.2016 celé zrušil. Tímto je tato chyba napravena a v přihlášce P16 bude i nadále veden věřitel Creedy Bridge investment a.s., IČ 291 46 291, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák.č. 121/2008 Sb.). Usnesení, proti kterému již nelze podat námitky, je v právní moci (§ 9 odst. 3 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 16. září 2016

Bc.Milan Horák, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Milada Nová