KSUL 46 INS 19120/2015-B-7
KSUL 46 INS 19120/2015-B-7

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci dlužníka Hrubá Martina, rč. 755829/2852, Adresa: Bílinská 1539/4, 415 01 Teplice, insolvenční správce Ing. Světlý Roman, IČ: 02676796, Topolová 9, 253 01 Chýně, o změně usnesení č.j. KSUL 46 INS 19120/2015-B-6 ze dne 22.1.2016,

takto:

Usnesení vydané pod č.j. KSUL 46 INS 19120/2015-B-6 ze dne 22.1.2016 se mění tak, že se doplňuje výrok XV., který zní:

XV. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby částky určené k uspokojení dosud nepřezkoumané pohledávky věřitele č. 3 (přihláška č. 3) až do okamžiku, kdy bude tato pohledávka řádně zjištěna, věřiteli nevyplácel.

V ostatních bodech se usnesení nemění.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 22.1.2016 soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pohledávka č. P3 věřitele č. 3 nebyla na prvním přezkumném jednání projednávána a dosud není nařízeno zvláštní přezkumné jednání. Soud však z důvodu přehlednosti zařadil uvedenou pohledávku do splátkového kalendáře, avšak neuložil insolvenčnímu správci deponovat částky určené k úhradě uvedené pohledávky až do jejího zjištění. Soud uvedenou chybu opravil a usnesení ze dne 22.1.2016 doplnil o výrok XV., kterým je uloženo insolvenčnímu správci nevyplácet částky určené k uspokojení této dosud nepřezkoumané pohledávky, až do jejího řádného zjištění.

V ostatních částech zůstává výrok usnesení o schválení oddlužení nedotčen.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání však může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 10. února 2016 Mgr. Ing. Monika Fraňková,v.r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Petra Pavlíčková