KSUL 46 INS 18902/2016
č. j. KSUL 46 INS 18902/2016 1 VSPI I 213 /2018-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý ]UDr. ]iřího Karetý a soudců JUDr. Františka Kučerý a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Stanislava Budweiserová, narozená 24. 2. 1985, bytem Milence 14, 340 21 Janovice nad Úhlavou adresa pro doručování: Strojetice 37, 439 86 Strojetice o odvolání dlužniee proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2017, č. j. KSUL 461NS 18902/2016-13-10 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 22. 2. 2017, č. jB 10 ze dne 22. 2. 2017 schválil oddlužení Stanislavy Budweiserové (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře, uložil jí, abý po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správne AS ZIZLAVSIŠY, v. o. s. nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být (po odečtení zálohý na odměnu a náhradu hotových výdajů správce) při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojený přednostní pohledávky, a určil, v jakém poměru mají být pohledávký nezajištěných věřitelů z těchto příjmů uspokojováný, s tím, že první splátka bude zaplacena do 31. 3. 2017 z příjmu Výplaceného Uřadem práce CR a dárkýní Naděždou Kašparovou, a dlužníci, insolvenčnímu správci a věřitelům uložil povinnosti spojené s plněním oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice odvolala a soudu vytýkala, že nevzal na vědomí výpověd darovací smlouVý, protože byla zaslána elektronický bez řádného podpisu. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 27.12.2017 (č. d. 13 19) reagovala dlužnice podáním ze dne 21.1.2018 (č. d, 1320), jímž sdělila, že musí požádat o zrušení odvolání a současně žádá o ukončení insolvenčního řízení, nebot? uloženým povinnostem není schopna dostát.

Odvolací soud se v rvé řadě zabhval tím zda 'e dlužnice osobou o rávněnou odat ? :. proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému Výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevýhověl., nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulátrunková. a není.. 40 nws ltSEJUZ/ZUH) 1 VSPH 213/2018

5. Z citovaného ustanovení nelze dovodit jiný závěr než ten, že dlužník je osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pouze v případě, že požádal soud o stanovení jiné výše měsíčních splátek a soud jeho žádosti nemfhovél. O takový případ se však zjevně nejedná, nebot dlužnice v návrhu na povolení oddlužení o stanovení nižších měsíčních splátek nepožádala, ostatně ani v odvolání takovou argumentaci neuplatnjla.

6. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, odvolací soud podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu odvolání dlužnice odmítl.

7. Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné uvést, že ke zpětvzetí odvolání dlužnicí nemohl přihlédnout proto, že dlužnice nebyla _ jak vysvětleno Výše k jeho podání oprávněna. Co se týče požadavku na ukončení insolvenčního řízení vyjádřeného v podání ze dne 21. 1. 2018, je odvolací soud toho názoru, že se jedná o návrh dlužnice na zrušení schváleného oddlužení podle ust. Š 413 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 7. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. WW