KSUL 46 INS 16747/2015-A-8
KSUL 46 INS 16747/2015-A-8

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Husova 11/343, 400 07 Ústí nad Labem, korespondenční adresa: Družstevní 407/21, 400 07 Ústí nad Labem, o insolvenčním návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 46 INS 16747/2015-A-6 vydané vyšší soudní úřednicí Martinou Včelovou dne 29.6.2015, se mění tak, že se dlužník Karel anonymizovano , anonymizovano nevyzývá, aby do 7 dnů od doručení usnesení doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, tak, že navýší svůj stávající příjem, který zajistí splnění zákonné podmínky pro povolení oddlužení.

Odůvodnění:

Dne 25.6. 2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem, doručen insolvenční návrh dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Usnesením č.j.-A-6 ze dne 29.6. 2015 byl dlužník vyzván vyšší soudní úřednicí Martinou Včelovou, aby navýšil svůj stávající příjem ke splnění zákonné podmínky uspokojení nezajištěných věřitelů v minimální výši 30%. Proti uvedenému rozhodnutí dlužník podal námitky s tím, že žádá, aby soud přihlédl k těmto námitkám, když v napadeném usnesení nebylo zohledněno, že od března t.r. má navýšen příjem, a proto žádá, aby soud nevyžadoval doplnění příjmů, a aby bylo v řízení dále pokračováno.

Podle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle o.s.ř. může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšší soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.

Soudce posoudil námitky dlužníka a shledal je důvodné, a proto rozhodl ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., tak, že napadené rozhodnutí změnil a dlužník není povinen předkládat v této fázi řízení navýšení příjmů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 17.7. 2015

Mgr. Ing. Monika Fraňková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jarmila Sovová