KSUL 46 INS 16685/2012-A-18
č.j. KSUL 46 INS 16685/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65613449 (zaniklá živnost), trvalý pobyt: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly, adresa pro doručování: Jezdecká 30, 405 02 Děčín III, o změně rozhodnutí

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 16685/2012-A-15 ze dne 27.9.2012, kterým soud zastavil insolvenční řízení dlužníka, s e r u š í .

Odůvodnění:

Dne 11.7.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Miroslava Hory (dále jen navrhovatel nebo dlužník). Usnesením č.j. 46 INS 16685/2012-A-15 ze dne 27.9.2012 soud zastavil řízení dlužníka, neboť ve lhůtě stanovené odvolacím soudem nezaplatil požadovanou zálohu na náklady ins. řízení ve výši 20.000,-Kč. Chybou v psaní byla zaměněna (již v návrhu, posléze v rozhodnutí soudu prvního stupně i odvolacího soudu) adresa pro doručování s trvalým pobytem dlužníka. Výstupem této chyby je faktické neúčinné doručení rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j., 1 VSPH 1090/2012-A-12 v písemném vyhotovení (slovy ins. zákona: zvlášť). Přestože lhůta k zaplacení zálohy dlužníku marně uplynula bez ohledu na doručení zvášť (neboť usnesení odvolacího soudu nespojuje s jeho doručením zvlášť počátek žádné lhůty na splnění povinnosti ani lhůty pro odvolání, tedy doručení je vykázáno již vyhláškou-tzn. od zveřejnění v ins. rejstříku za současného vyvěšení na úřední desce soudu), soud považuje neúčinnost doručení usnesení odvolacího soudu za vážnou procesní vadu, která znesnadňuje dlužníku splnění uložené povinnosti, právě o to více s následky doručení vyhláškou (a od něho se odvijející právní moci a běhu lhůty ke splnění povinnosti). Soud proto zrušil napadené rozhodnutí o zastavení řízení. Nicméně opětovně konstatuje, že lhůta od právní moci usnesení odvolacího soudu (dne 5.9.2012) dlužníku již marně uplynula, a proto soud posečká nejkratší možnou procesní lhůtu-3 dny-ode dne právní moci tohoto usnesení, a pokud nebude záloha zaplacena, řízení dlužníka opět zastaví. Není pravdivé tvrzení dlužníka, že možnost zaplatit zálohu souvisí s napadeným usnesením. Naopak dlužníkovi nic nebrání, aby zálohu zaplatil bězodkladně po zjištění této povinnosti, což již objektivně nastalo.

Dne 2.10.2012 bylo podáno ke zdejšímu soudu odvolání navrhovatele proti označenému usnesení. Soud prvního stupně odvolání přezkoumal, konstatuje, že je podáno včas, a ze shora uvedených důvodů soud prvního stupně, nevidí žádný důvod, pro který by sám nemohl vyhovět odvolání v plném rozsahu. Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé (§ 95 IZ). V daném případě bylo odvoláním napadeno rozhodnutí asistenta soudce o výzvě na zálohu (dle obsahu výrokové části), které není rozhodnutím ve věci samé (k tomu srov. judikované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 29 NSČR 12/2010), a odvolání lze v plném rozsahu vyhovět. Samosoudce proto v souladu s ustanovením § 95 IZ předchozí rozhodnutí asistenta soudce změnil.

Na základě tohoto usnesení navrhovatel není vyzván na zálohu, ovšem současně soud ze shodných důvodů, které jsou uvedeny v odůvodnění předchozího usnesení, bude nucen ins. návrh odmítnout dle § 128 odst. 2 IZ. Jak již soud uvedl v předchozím rozhodnutí, doporučuje navrhovateli (a jeho manželce) po stabilizaci jejich příjmů, aby si podali ins. návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení znovu, a to se všemi náležitostmi a zákonem vyžadovanými přílohami.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 5.10.2012 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková