KSUL 46 INS 1626/2016-B
4 VbFl l Jb/ZUlů-D lů

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry ]ih'čkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci Nguyen Tien Thanh narozeného 9. 5. 1988, bytem Jirkov, Nábřeží 408, adresa pro doručení: Chomutov Písečná 5066, o odvolání insolvenčního správce PhDr. Pavla Kometa, Ph D., sídlem Ústí nad Labem Masarykova 750/ 316 IČO 02735148, proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem ze dne 18 prosince 2017, č j. KSUL 46 INS 1626/2016-B 13, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. prosince 2017,c č.j' KSUL 46 INS 1626/2016-13-13, se v bodě II. výroku mění jen ohledne částky hrazené státem insolvenčnímu správci PhDr. Pavlu Kčrneroví, Ph.D., prostřednictvím Krajského soudu vÚstí nad Labem tak, že její výše činí 55 841,52 Kč (z toho odměna ve výši 54 450 Kč a hotové výdaje ve výši 1 391,52 Kč).

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce PhDr. Pavla Kornera, Ph.D. (dále jen správce) ze dne 20. 10. 2017 tak, že příjmy majetkové podstaty činí 0 Kč, dosud neuhrazené výdaje majetkové podstaty činí 55 841,52 Kč, z toho odměna správce činí 54 450 Kč a cestovní vydaje činí 1 391,52 Kč, částka určená k rozvrhu činí 0 Kč (bod 1 vyroku), určil odměnu správce ve výši 54 450 Kč včetně DPI I s tím,že ze státního rozpočtu bude prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem uhrazena částka ve výši 51 391,52 Kč, což představuje odměnu správce ve výši 50 000 Kč a jeho hotové vydaje ve vyší 1 391,52 Kč (bod II. výroku), zrušil konkurs na majetek dlužníka Nguyen Tien Thanh (dále jen dlužník), neboť majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (bod III. výroku), a uložil související povinnosti správci (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 18. 3. 2016 zjistil úpadek dlužníka, povolil oddlužení a ustanovil správce, že usnesením ze dne 14. 7 2016 zrušil povolené oddlužení a prohlásil na majetek dlužníka (nepatrný) konkurs, že mu byla dne 20. 10. 2017 doručena konečná zpráva s vyúčtováním odměny a hotových výdajů správce, jež byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 24. 10. 2017, že vyhláškou ze dne 13. 11. 201? uvědomil účastníky řízení o zveřejnění konečné zprávy a zároveň je poučil o možnosti podat proti ní námitky, a že žádné námitky podány nebyly. Proto konečnou zprávu jako správnou schválil. Dále uvedl, že podle 5 38 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a 8 8 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) rozhodl o uspokojení zbytku odměny správce

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

J-LULJ-I nl' IULJ ÍU AUI-du; ULU

4 VSPH 36f2018

::Fuguw ru 1- J... .. H ve výši 50 000 Kč a vyúčtovaných hotových výdajů v částce 1 391,52 Kč ze státního rozpočtu, a že postupem podle 5 308 odst. 1 IZ konkurs zrušil z důvodu nedostatku majetku.

]en prod bodu II. výroku tohoto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby jej odvolací soud změnil tak, že soudem I. stupně určená odměna správce ve výši 54 450 Kč bude celá vyplacena ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem ve výši 54 450 Kč, nebo aby schválil odměnu správce ve výši 50 000 Kč včetně DPH, jež bude vyplacena ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem ve výši 50 000 Kč. Namítal především to, že napadeným usnesením byla schválena jeho odměna ve výši 54 450 Kč včetně DPH, že v takovém případě činí DPH částku 9 450 Kč, že však ze státního rozpočtu mu bude proplacena pouze částka 50 000 Kč, a že efektivní DPH tak vtomto případě nečiní 21 %, nýbrž 23,3 %, přičemž insolvenční soud není vpozici, aby rozhodoval o tom, zda vyplatí DPH vplné výši nebo pouze ve výši částečné. Správce je povinen odvést DPH ze schválené částky, tj. z částky ve výši 54 450 Kč a nikoli jen z vyplacené částky ve výši 50 000 Kč, přičemž by tak na DPH odváděl více, než kolik ve skutečnosti obdrží. Dodal, že ze státního rozpočtu bude vždy efektivně uhrazena toliko částka 45 000 Kč bez ohledu na výši sazby DPI l, a proto by tedy k odměně správce vyplácené soudem měla být připočtena DPH vzákonné sazbě, přičemž celková výše odměny vyplácené ze státního rozpočtu by tak měla činit 54 450 Kč.

Vrchní soud vPraze, aniž nařizoval jednání (5 94 odst. 2 IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu vydání předcházející a dospěl kzávěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle 5 38 IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a zvýtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. ]e lí insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této daní, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není lí jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu pro projednání s věřítelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3).

Podle $ 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený kvydání věřitelům i částku připadající

Shodu s prvopísem potvrzuje Petr Vojta,

10.

11_

4 VSPH 36/2018 na odměnu insolvenčního správce (odst. 1). Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč (odst. 5).

Podle 5 2a vyhlášky pokud je způsobem řešení. dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše 1000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávku věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží ínsolvenčnírnu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně

45 000 Kč.

Podle 5 8 vyhlášky nelze li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč (odst. 1). Nelze li náhradu hotových výdajů insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč (odst. 2). V případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud (odst. 3).

Pokud jde o částku 50 000 Kč hrazenou státem insolvenčnírnu správci, resp. o to, zda tato částka je včetně DPH nebo bez DPH, ustálila se judikatura na tom, že tento limit nezahrnuje DPH; v podrobnostech viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2016, č. j. 3 VSPH 381/2015 8 17, KSHK 41 INS 7259/2014, dle něhož limit ve smyslu 5 38 odst. 1 IZ se týká jen náhrady odměny insolvenčního správce a nezahrnuje daň z přidané hodnoty; obdobně rozhodl též Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 29. 6. 2017, č. j. 3 VSOL 216 / 2017-B 36. Opačný přístup zvolený soudem I. stupně by totiž vedl v nerovnosti v odměňování insolvenčních správců, nebot správce, který je plátcem DPH by byl znevýhodněn oproti správci ' neplátci DPH, když při odměně 45 000 Kč a při výplatě z prostředků státu v limitu 50 000 Kč by fakticky obdržel odměnu pouze 41 322 Kč oproti správci, který plátcem DPH není, a kterému by proto byla vyplacena odměna z prostředků státu v přisouzené výši Ostatně stát o vyplacenou DPH fakticky nepříjde, nebot mu tuto částku (9 450 Kč) podle zvláštních předpisů správce vrátí.

V projednávané věcí se ze schválené konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce podává (B-11), že odměnu správce, jež byla určena ve výši 54 450 Kč (odměna ve výši 45 000 Kč + 21 % DPH ve výši 9 450 Kč) včetně DPH, nelze uspokojit z majetkové podstaty dlužníka, proto ji správce požadoval uhradit z rozpočtových prostředků vplné výši. Soud I. stupně však nesprávně určil, že z rozpočtových prostředků soudu bude správci uhrazena odměna pouze v limitované částce 50 000 Kč, čímž se odchýlil od shora uvedených judikatorních závěrů, s nimiž se odvolací soud zcela ztotožňuje.

Veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle 5 220 odst. 1 ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu jen pokud šlo o výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

:!rH_ "-v." . Lagunu ru 4.1.11...-...v V! .l IVJ.U

4 VSPH 36/2018 náhrady nároků (odměny a hotových výdajů) správce ze strany státu změnil ve výroku uvedeným způsobem, když výše jeho odměny a hotových výdajů odvoláním napadena již nebyla.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo mávli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a 8 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (5 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 11. ledna 2018

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. v. r. předseda senátu7 Shodu s prvopísem potvrzuje Petr Ve/jší

E