KSUL 46 INS 15859/2014-P29-4
č.j. KSUL 46 INS 15859/2014-P29-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: 1) Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO: 74647962 (zaniklá živnost), bytem Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice, a 2) Radka anonymizovano , nar. 14.10.1985, bytem Dlouhá 177, 412 01 Litoměřice, oba adresa pro doručování: Heydukova 20/1870, 412 01 Litoměřice; insolvenční správce: Ing. Pavel Tlustý, sídlem Sládkova 449/22, 405 02 Děčín 1, o odvolání navrhovatele

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15859/2014-P29-2 ze dne 6.11.2014, se mění tak, že : P ř i h l á š k a č.P29 věřitele č.21: Cashdirect, a.s., IČO: 28971086, sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, zastoupen: Mgr. Maroš Tomko, advokát se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, s e n e o d m í t á , a proto ani jeho účast v řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 18.8.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSUL 46 INS 15859/2014-B-7 ze dne 23.10.2014 bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Dne 16.10.2014 podal ke zdejšímu soudu věřitel č.21 Cashdirect (dále jen věřitel) přihlášku č.P29. Usnesením č.j. 46 INS 15859/2014-P29-2 ze dne 6.11.2014 byla tato přihláška odmítnuta pro opožděnost a soud konstatoval, že po právní moci usnesení účast věřitele skončí. Dne 11.11.2014 se věřitel včas odvolal, přičemž jako důvod uvedl, že přihlášená pohledávka pochází z regresního nároku dle § 24 odst. 8 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen ZPO). Dle § 24 odst. 4 ZPO se na pohledávku České kanceláře pojistitelů (dále jen ČKP) na náhradu za plnění na škodu způsobenou provozem nepojištěného vozidla hledí jako na pohledávkou přihlášenou ze zákona, tzn. nemůže být podána opožděně po lhůtě. Věřitel je postupníkem, kterému byla z ČKP pohledávka postoupena.

Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé (§ 95 IZ). V daném případě bylo odvoláním napadeno rozhodnutí asistenta soudce, které není rozhodnutím ve věci samé, a odvolání lze v plném rozsahu vyhovět. Samosoudce se s argumentací odvolatele zcela ztotožnil, a proto v souladu s ustanovením § 95 IZ (s přihlédnutím k ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících) předchozí rozhodnutí změnil přesně dle návrhu tak, že se pohledávka neodmítá; a protože původní rozhodnutí nenabyde právní moci, účast věřitele v řízení nezaniká. K přezkumu přihlášené pohledávky bude nařízeno zvl. přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21.11.2014 JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jarmila Sovová