KSUL 46 INS 15116/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajskému soudu v Ústí nad Labem

ke sp. zn. KSUL 46 INS 15116/2016 Brno 12. 12. 2017 sp. zn.: 29 NSČR 185/2017

Dovolání-vrácení elektronicky předloženého spisu

Touto cestou vracím bez rozhodnutí spis Vašeho soudu sp. zn. KSUL 46 INS 15116/2016 elektronicky předložený Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání věřitele Danfoss s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. srpna 2017, č. j., 3 VSPH 1364/2017-B-30. Z obsahu spisu se totiž podává, že insolvenční soud dosud neprovedl řádně všechny úkony ohledně poplatkové povinnosti za řízení před dovolacím soudem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 (ve spojení s ustanovením § 3 odst. 2) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění. Za řízení před dovolacím soudem se vybírají soudní poplatky podle položky 23 Sazebníku poplatků jak za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, tak i za dovolání, které bylo podáno proti rozhodnutí (usnesení) jen procesní povahy (ve výši uvedené v položce 23 odst. 2 Sazebníku poplatků). K tomu srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 543/2015. Insolvenční soud proto v předkládací zprávě nesprávně uvedl, že soudní poplatek z dovolání nebyl vyměřen, když napadené usnesení je procesního charakteru. Podle obsahu insolvenčního spisu dovolatel soudní poplatek z dovolání dosud neuhradil. Na insolvenčním soudu tedy bude, aby podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí. Současně ho poučí, že nebude-li soudní poplatek z dovolání přes výzvu uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno (§ 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích). Přitom o zastavení dovolacího řízení pro neuhrazení soudního poplatku z dovolání rozhoduje soud, který o věci rozhodl v prvním stupni. Opětovné předložení spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání bude přicházet v úvahu až poté, co dovolatel soudní poplatek z dovolání po řádné výzvě uhradí. Současně sděluji, že tento přípis již byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Mgr. Milan Polášek v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková isir.justi ce.cz