KSUL 46 INS 13831/2010-B-14
KSUL 46 INS 13831/2010-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: CAMPASPOL HOLDING a.s., Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem , IČ 272 93 980, insolvenční správce: Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, se sídlem Révová 324/3, 100 00 Praha 10, o schválení zprávy o reorganizačním plánu

takto: 1. Soud schvaluje reorganizační plán a jeho doplněk ze dne 10.02.2011 předkladatele -dlužníka CAMPASPOL HOLDING a.s., Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 93 980. 2. Správci se schvaluje záloha na odměnu ve výši 20 000,--Kč, počínaje dnem 01.12.2010 ( §2) vyhl. 313/2007 Sb.).

O d ů v o d n ě n í: Dne 18.11.2010 podal dlužník návrh na reorganizaci. Spolu s návrhem a potřebnými přílohami byl soud předložen i reorganizační plán vč. souhlasu všech známých věřitelů s ověřenými podpisy. Na výzvu soudu dlužník po rozhodnutí o úpadku spojeném s povolení reorganizace (ze dne 01.12.2010 str. A-12) a po přezkumném jednání (ze dne 25.01.2011 str. B-4) dlužník doplnil a ktualizoval reorganizační plán a zároveň předložil zprávu o reorganizačním plánu dne 10.02.2011(str. B-8) Soud schválil zprávu o reorg. plánu usnesením ze dne 24.02.2011(str. B-9) Dle § 344 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolveční zákon) svolal soud schůzi věřitelů za účelem schválení reorganizačního plánu a jeho dodatku-aktualizace.,který zpracoval předkladatel reorganizačního plánu zprávu o reorganizačním plánu a předložil ji soudu ke schválení včetně příloh. Soud zprávu přezkoumal a dospěl k závěru, že obsahuje všechny náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvečního zákona . Na schůzi věřitelů se dostavil 1 věřitel, ostatní byli s reorg. plánem seznámeni odesláním a vyvěšením. Nikdo nepodal námitky ani jiné připomínky . Přítomný věřitel souhlasil bez připomínek s reorg. plánem. Schůze věřitelů projednala i nárok na odměnu správce, resp. zálohu na tuto odměnu. Nikdo ani proti otmuto bodu programu nepodal připomínky ani námitky . Protože byly splněny podmínky zákona soud reorganizační plán schválil a zároveň rozhodl o doměně, resp. záloze na odměnu správce tak jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorg., plánu, a to do 15 ti dnů od doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu

V Ústí nad Labem dne 31.03.2011 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková