KSUL 46 INS 10362/2013-P6-7
č.j. KSUL 46 INS 10362/2013-P6-7

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Reném Příhodou v insolvenční věci

dlužníka: Friedl anonymizovano , anonymizovano , bytem Radniční 1/2, 434 01 Most, adresa pro doručování SNP 2605/44, 434 01, Most,

insolvenční správce: Ing. Aubrechtová Soňa, IČO: 62760840, sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most,

takto:

Usnesení vydané Krajským soudem v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 10362/2013-P6- 6 ze dne 6.2.2017 se zrušuje.

Odůvodnění: Dne 22.7.2013 přihlásil věřitel č. 5 Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 pohledávku č.P6 ve výši 238 100,49 Kč. Dne 16.9.2016 věřitel č.5 Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 zaslal soudu částečné zpětvezí přihlášené pohledávky ve výši 118 709,56 Kč z důvodu uhrazení třetí osobou panem Oldřichem Štikou. Dne 28.12.2016 věřitel č.5 Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 zaslal soudu zětvzetí přihlášené pohledávky v celé části. Soud vyrozuměl usnesením č.j.-P6-4 ze dne 6.1.2017 třetí osobu pana Oldřicha Štiku, o právu vstupu do řízení na místo původního věřitele v rozsahu, ve kterém uhradil pohledávku za insolvenčního dlužníka dle § 183 odst. 3 IZ a § 18 IZ. Usnesením ze dne 6.2.2017 č.j.-P6-6 soud připustil, aby na místo věřitele č.5 Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, vstoupil do insolvenčního řízení v pohledávce č. P6 Oldřich Štika, bytem Valdštejnská 2064, 476 01, Horní Litvínov v části 118 709, 56 Kč. Dne 2.7.2013 přihlásil věřitel č. 1 Štika Oldřich, rč. 620824/0500, Adresa: Tř. Budovatelů 2389/42, 434 01 Most pod přihláškou č. P3 svou pohledávku za dlužníkem ve výši 368 538 Kč, která byla přihlášena v části 134 212 Kč jako podmíněná. Dne 11.2.2014 zaslal věřitel č.1 Oldřich Štika sdělení, že pohledávka ve výši 134 212 Kč se stala nepodmíněnou a žádá o zařazení do splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz

Při vyhotovení usnesení č.j.-P6-6 ze dne 6.2.2017 došlo k chybě, kdy soud namísto zpěvzetí celé přihlášené pohledávky č. P6, pouze připustil, aby na místo věřitele č. 5 Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289 v části vstoupil věřitel č. 1 Oldřich Štika, i když tento už svou přihláškou č. P3 dne 2.7.2013 podal jako podmíněnou. Soud tedy rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a usnesení ze dne 6.2.2017 č.j. -P6-6 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Ústí nad Labem 3. ledna 2018

JUDr. René Příhoda, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Adéla Švorcová