KSUL 46 INS 10249/2010
KSUL 46INS 10249/2010 46 ICm 906/2011-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v právní věci žalobce Petr anonymizovano , anonymizovano , Žitenice 280, 411 41 Žitenice, proti žalovanému Ing. Vladimíra Jechová-Vápeníková, Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099 o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099 ve výši 5.178.350,35Kč, s e pro předčasnost z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou podanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 12.04.2011 (dor. soudu 14.04.2011) se žalobce domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099 o určení pravosti své přihlášené pohledávky ve výši 5.178.350,35 Kč. Žalobce uvedl, že se domáhá uznání své pohledávky proti dlužníku na základě uzavřené smlouvy o prodeji cenného papíru. Smlouva byla uzavřena dne 08.02.2010 mezi právním předchůdcem žalobce spol. OCTOPUS spol. s.r.o. Kupní cena za převod směnky byla uhrazena zčásti vzájemným zápočtem a po provedeném zápočtu zůstala pohledávka u právního předchůdce žalobce ve výši jistiny 1.925.878,12Kč. Spolu se zákonným příslušenstvím činí celková vymáhaná částka 5.178.350,35 Kč Na důkaz svého tvrzení předložil žalobce smlouvu o prodeji cenného papíru a dohodou o započtení vzájemných pohledávek. K žalobě se vyjádřila žalovaná-insolvenční správkyně, navrhla zamítnutí žaloby. Při posuzování oprávněnosti vymáhané pohledávky uvedla ins. správkyně, že je pravdou, že žalobce-věřitel se domáhal zaplacení částky 5.178.350,35Kč s poukazem na smlouvu o koupi cenného papíru směnky. K přihlášce byla předložena tak, jako k této žalobě, pouze smlouva o převodu cenného papíru a výpočet úroků z prodlení. Insolvenční správkyně požádala o předložení dokladů, mimo jiné proto, že měla pochybnosti o tom, že věřitel má oprávnění domáhat se dlužné částky. V dalším své popření správkyně odůvodnila tím, že podle zák. č.191/1950 Sb. Směnečný a šekový zák. je třeba, aby se indosament zapsal na směnku. Původní věřitel neprokázal údajně, že byl vlastníkem směnky a že tedy žalobce nabyl od vlastníka. Dle názoru žalované směnka byla od r. 2008 dosud převáděna postupně na několik majitelů, ale záznam o indosamentu na směnce není. Je tedy zřejmé, že věřitel vymáhá neexistující pohledávku. Ke svému vyjádření předložil žalovaný pouze výzvu věřiteli o doložení listin osvědčující právo prodávajícího, odpověď věřitele ze dne 11.02.2011, kterou věřitel oznamuje, že předkládá další kopii smlouvy o převodu cenného papíru a dále uvádí, že směnka, která je předmětem koupě, není opatřena rubopisem, neboť je opatřena blankoindosamentem společnosti EUROCAPITAL ALIANCE LTD. se sídlem v zahraničí, Kanada a tudíž k jejímu převodu není nezbytný další indosament. Soud si jako přílohu vyžádal přihlášku pohledávky věřitele č. 26 s přihl. č. P26. Z formuláře přihlášky je jako důvod vzniku pohledávky uvedeno: Smlouva o prodeji cenného papíru mezi OKTOPUS spol. s.r.o. a STZ. a.s. . Žádné další vysvětlení ani tvrzení a důkazy k tvrzení se vázající, v přihlášce nejsou. Provedeným dokazováním byly prokázány následující skutečnosti: Usnesením ze dne 17.02.2010, č.j.-A-37, Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční zjistil úpadek dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099, rozhodnutí o úpadku spojil s prohlášením konkurzu (PM07.04.20111), insolvenčním správcem jmenoval soud Ing. Vladimíru Jechovou-Vápeníkovou, Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 a rovněž nařídil konání prvního přezkumného jednání a schůze věřitelů na den 15.02.2011. Věřitel č. 26-OKTOPUS spol. s.r.o. přihláškou č. 26 přihlásil do insolvenčního řízení jako nevykonatelnou nezajištěnou pohledávku v celkové výši 5.178.350,35Kč. Spol. OCTOPUS spol. s.r.o. požaduje zaplacení nedoplatku kupní ceny ze smlouvy o převodu cenného papíru. Kupní cena z prodeje směnky byla uhrazena zčásti vzájemným zápočtem a po provedeném zápočtu zůstala pohledávka u právního předchůdce žalobce ve výši jistiny 1.925.878,12Kč. Spolu se zákonným příslušenstvím údajně činí celková vymáhaná částka 5.178.350,35Kč. Ins. správce před přezk. jednáním výzvou ze dne 31.01.2011 vyzval věřitele, aby doložil listiny osvědčující právo prodávajícího ze smlouvy o prodeji cenného papíru, když rubopis směnky tuto informaci neposkytuje. Odpověď věřitele došla správci dne 11.02.2011. Věřitel předložil smlouvu o prodeji cenného papíru ze dne 29.01.2010. Dále uvedl, že směnka není opatřena rubopisem, neboť je opatřena blankosamentem spol. EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, tudíž k jeho převodu není nezbytný další indosament. Při přezkumném jednání konaném dne 15.02.2011, kterého se žalující věřitel zúčastnil, žalovaný insolvenční správce popřel tuto pohledávku žalujícího věřitele v plné výši, jako pohledávku dostatečně neprokázanou a nedoloženou. Věřitel nebyl vyrozuměn, neboť byl poučen při své účasti na přezkumném jednání (§198 IZ). Jeho účast byla usnesením ze dne 05.04.2011 ukončena. Proti ukončení účasti podal věřitel odvolání s tím, že byl sice na jednání, ale není pravdou, že by byl poučen. Odvolací soud odvolání věřitele vyhověl a rozhodl, že se přihláška věřitele neodmítá a účast se nekončí. Správkyně tedy oznámila věřiteli výzvou ze dne 05.09.2012 , že jeho pohledávka byla popřena. Ve výzvě uvedla, že se v žalobě lze dovolávat jen skutečností, které uvedl v přihlášce nebo při přezkumném řízení. Z dalšího dokazování soud tedy zjistil. Pohledávka byla smlouvou o převodu pohledávky ze dne 18.03.2011 z věřitele spol. OKTOPUS spol. s.r.o. převedena na p. Petra Lísku. Usnesením ze dne 01.04.2011 č.j. KSUL 46 INS 10249/2010-P26-4 soud připustil, aby do řízení na místo věřitele č.26 spol. OKTOPUS spol. s r.o. vstoupil věřitel Petr anonymizovano . Ins. správce poslal výzvu, resp. oznámení o popření pohledávky věřiteli Petr anonymizovano dne 24.09.2012, dor. dne 04.10.2012. Ve výzvě bylo uvedeno, že správkyně má pochybnosti oprávnění uzavřít smlouvu o prodeji cenného papíru, resp. zpochybnila vlastnického práva věřitele ke směnce. Žaloba věřitele proti správci došla soudu dne 14.04.2011. Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Soud při rozhodování vycházel zejména z ustanovení IZ a z právních závěrů rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.5.2001, sp.zn. 32 Cdo 1726/98, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 76/2002, jehož právní závěry jsou s odchylkami vyplývajícími z nové právní úpravy aplikovatelné i v podmínkách insolvenčního řízení podle IZ, v němž Nejvyšší soud, mimo jiné, uzavřel, že součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši nebo pořadí do konkursu přihlášené a správcem konkursní podstaty nebo některým z konkursních věřitelů popřené pohledávky, vždy musí být závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat, a že zjistí-li soud, který rozhoduje o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout, přičemž na základě takového rozsudku je třeba v konkursním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté k novému přezkumu přihlášené pohledávky. Podle soudu se tyto závěry o postupu soudu rozhodujícího incidenční žalobu uplatní také v případě zjištění vad spočívajících nikoli ve vadách přihlášky pohledávky, ale i ve vadách zákonem stanoveného postupu insolvenčního správce, který je v případě popření nevykonatelné přihlášené pohledávky upraven v § 197 odst. 2 IZ, a který se v případě schválení oddlužení použije v souladu s § 410 odst. 2 IZ také na popření nevykonatelné pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem. Soud učinil následující závěr o skutkovém stavu: Žalobce podal do insolvenčního řízení dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099 vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 46INS 10249/2010, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku a následně o prohlášení konkurzu, přihlášku předmětné nevykonatelné a nezajištěné pohledávky. Při přezkumném jednání popřel insolv. správce z důvodu neexistence právního důvodu, tedy co do pravosti i výše pohledávku v plném rozsahu. Insolvenční správce věřitele před přezkumném jednání vyzval přípisem ze dne 31.01.2011 o doplnění přihlášky, ale toto vyrozumění obsahovalo pouze vágní výzvu o předložení listin osvědčující právo prodávajícího prodat cenný papír. Na přezkumném jednání dne 15.02.2011 správce pohledávku věřitele jako ničím nedoloženou popřel co do pravosti i výše. O popření této pohledávky dlužníkem insolvenční správce žalujícího věřitele nevyrozuměl. Teprve po vrácení věci Vrchním soudem vy Ins. správce poslal výzvu , resp. oznámení o popření pohledávky věřiteli Petr anonymizovano dne 24.09.2012, dor. dne 04.10.2012 Z provedených důkazů je zřejmé, že přihláška věřitele neměla povinné náležitosti § 174 odst.2 IZ. Citace rozh. VSPH ze dne 04.12.2012 č.j. 103 VSPH 188/2011:.. předpokladem řádného přezkumu je přihláška pohledávky, v níž je věřitel povinen uvést rozhodující skutečnosti, na jejichž základě přihlášená pohledávka vznikla,a že v tomto směru má přihláška povahu uplatnění práva u soudu s obdobnými procesními účinky, jako žaloba.. V dané přihlášce byl jako důvod bez dalšího tvrzení uveden odkaz na jakousi kupní smlouvu o cenném papíru. Nebylo uvedeno, k čemu se mají přiložené listiny vztahovat a co v podstatě mají prokazovat. Výzva i další postup správce zase poukazuje na to, že ani správci nebylo jasné, čeho se má domáhat, když požaduje doklad o směnce, o oprávnění jejího prodeje atd. Směnka nebyla ani jedním z účastníků soudu předložena, a to ani jako příloha přihlášky, ani jako příloha žaloby. Nebyla předložena ani správcem-žalovaným, když ve svých vyjádřeních se hájí, právě nedostatečností jakési směnky. Soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána předčasně, neboť žalobce nic konkrétního netvrdí, a to ani v žalobě. Není zřejmé, čeho se přesně domáhá, čím dokládá svá tvrzení ani jak došel k závěru, že kromě jistiny má nárok na určitou výši úroků z prodlení, příp. jiné sankce.

Z vyrozumění správce také nevyplývá, že podané přihlášce zcela porozuměl a že porozuměl i žalobě. Jeho vyjádření se stále týkají jakési směnky, když by mělo jít asi o vyplacení kupní ceny ze smlouvy o převodu cenného papíru. Cenný papír, kterého se smlouva týká, nebyl předložen a ani tudíž není zřejmé, jak správkyně došla k závěrům, které uvádí ve svých vyjádřeních k žalobě. Žalovaný insolvenční správce žalujícího věřitele, který se účastnil přezkumného jednání, při kterém byla předmětná věřitelova nevykonatelná, nezajištěná přihlášená pohledávka popřena insolvenčním správcem a dlužníkem, sice písemně vyrozuměl podle § 197 odst. 2 IZ o popření., ale tato výzva je opět vágní a není z ní zřejmé, proč byla pohledávka popřena. Nelze tedy zodpovědět otázku, zda v souladu s ust. § 198 odst. 2) IZ uplatnil žalobce jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které měl uplatnit. Do skončení přezk. jednání. Žalobce, věřitel by měl tedy především odstranit vady přihlášky podle ust. § 188 IZ a tu dále podrobit zvláštnímu přezkumu (viz. rozh. NS sp. zn. 32Cdo 1726/1998) Na základě výše uvedeného soud došel k závěru, že je třeba žalobu pro předčasnost zamítnout. Žádný z účastníků nežádal náhradu nákladů. Soud má navíc za to, že k žalobě došlo dílem přičiněním obou účastníků a proto ve smyslu ust.§ 142 odst.2,3) potažmo § 150 o.s.ř. a tudíž rozhodl, že nikdo z účastníků němá nárok na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 05.09.2013 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Denisa Hlavová