KSUL 45 INS 798/2009-B-318
KSUL 45 INS 798/2009-B-318

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci

dlužníka: Mgr. Miroslav anonymizovano , anonymizovano bytem Zeyerova 2984, 438 01 Žatec

insolvenční správce: Ing. Aleš Klaudy, IČO 67222544 sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I

o zpeněžení věci přímým prodejem s udělením výjimky podle § 295 odst. 3 IZ

takto:

I. Soud souhlasí s tím, aby insolvenční správce zpeněžil následující majetek, zapsaný do majetkové podstaty -podíl 1/2 na nemovitostech: o pozemek st. parc. č. 5601, jehož součástí je stavba Žatec, č. p. 2984, stojící na pozemku st. parc. č. 5601 o stavba Žatec, č. p. 2984, stojící na pozemku st. parc. č. 5601 o pozemek parc. č. 6731/3, to vše zapsané na LV č. 2946 pro k. ú. Žatec, obec Žatec, okres Louny Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v Lounech,

a to přímým prodejem jednomu zájemci- anonymizovano s. r. o., IČO 05411742, sídlem Sládkova 1984, 438 01 Žatec (jediným společníkem této společnosti je syn dlužníka) dle ust. § 293 I.Z. ve spojitosti s § 295 I.Z. jako osobě blízké dlužníku.

II. Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

-dle pokynů zajištěných věřitelů, které byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku.

III. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

1. Dne 9. 8. 2018 doručila společnost anonymizovano s. r. o., IČO 05411742, sídlem Sládkova 1984, 438 01 Žatec soudu žádost o souhlas se zpeněžením nemovitého majetku mimo dražbu přímému zájemci (osobě blízké dlužníku) spolu se žádostí o povolení výjimky dle § 295 IZ, když tuto žádost řádně na č. d. B-315/2 zdůvodnil. Insolvenční správce postupuje dle pokynu zajštěných věřitelů, které byly v insolvenčním rejstříku zveřejněny.

2. Soud zjistil, že nemovitý majetek, navrhovaný ke zpeněžení, je řádně sepsán v soupisu majetkové podstaty a vzhledem k jeho charakteru (podíl 1/2 na nemovitostech) není důvod, proč nevydat

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Koubková. isir.justi ce.cz

souhlas se zpeněžením mimo dražbu-přímému zájemci jako osobě blízké dle § 295 odst. 3 IZ za stanovení podmínek v bodě II. výroku usnesení.

3. Podle § 295 odst. 3, věta první IZ, na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

4. Proto rozhodl ve smyslu ust. § 293 ve spojení s § 295 odst. 3 IZ s tím, že v bodě III. výroku usnesení poučil věřitele podle § 289 odst. 3 IZ, neboť pokud dojde ke zpeněžení mimo dražbu, vůči němuž má některý z insolvenčních věřitelů nebo třetí osoba výhrady, může být otázka platnosti uzavřené smlouvy řešena v rámci insolvenčního řízení jako incidenční spor [§ 159 odst. 1 písm. f)]. Podmínkou pro vedení řízení je naléhavý právní zájem na straně žalobce.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Ústí nad Labem 14. 8. 2018

JUDr. Jaroslava Mištová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Koubková.