KSUL 45 INS 798/2009
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSUL 45 INS 798/2009 29 NSýR 69/2015-B-241

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Mgr. Miroslava Zitka, narozeného 7. listopadu 1958, bytem v Žatci, Zeyerova 2984, PSý 438 01, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS 798/2009, o zp sobu ešení úpadku, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Janem Langmeierem, advokátem, se sídlem v Praze 5-SmíchovČ, Na BČlidle 997/15, PSý 150 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. b ezna 2015, . j. KSUL 45 INS 798/2009, 1 VSPH 1714/2014-B-223, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. ervence 2014, . j.-B-212, jímž insolvenní soud zamítl reorganizaní plán dlužníka ve znČní jeho finální podoby (bod I. výroku), p emČnil reorganizaci dlužníka v konkurs na jeho majetek (bod II. výroku), rozhodl, že úinky prohlášení konkursu nastávají až nabytím právní moci usnesení (bod III. výroku) a uložil insolvennímu správci povinnost podat první pr bČžnou zprávu do 31. íjna 2014 (bod IV. výroku). Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník prost ednictvím svého právního zástupce podáním datovaným 27. kvČtna 2015 a téhož dne dodaným do datové schránky Krajského soudu v Ústí nad Labem (srov. . l. B-231/1 a B-231/2 spisu) dovolání, v nČmž navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soud nižších stup zrušil, vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení a p iznal dlužníkovi náhradu náklad dovolacího ízení. SouasnČ navrhuje odložení právní moci napadeného usnesení. Dovolání je opoždČné. Podle ustanovení § 240 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), jež je pro rozhodnutí vydaná v insolvenním ízení p imČ enČ aplikovatelné dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), úastník m že podat dovolání do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, bČží tato lh ta od doruení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lh ty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lh ta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lh tČ u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je z ejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu, obsahující ádné pouení o p ípustnosti dovolání, o lh tČ k podání dovolání i o soudu, u nČhož se podává, bylo dorueno dlužníkovi prost ednictvím jeho obecné zmocnČnkynČ zvláš dne 26. b ezna 2015 (srov. doruenku založenou ve spise). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. . tak byl posledním dnem dvoumČsíní lh ty k podání dovolání 26. kvČten 2015 (úterý). Podal-li dovolatel dovolání až dne 27. kvČtna 2015, uinil tak po uplynutí zákonem stanovené lh ty a dovolání je tudíž opoždČné. Nejvyšší soud proto, aniž na izoval jednání (§ 243a odst. 1 vČta první o. s. .), dovolání dlužníka podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty první ve spojení s ustanovením § 218a a § 243f odst. 2 o. s. . odmítl. Vzhledem k odmítnutí dovolání dovolací soud nerozhodoval o návrhu na odklad právní moci napadeného rozhodnutí (§ 243 písm. b/ o. s. ). S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníkovi se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 30. ervence 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v . r . p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.