KSUL 45 INS 7404/2009-B-86
Č.j. KSUL 45 INS 7404/2009-B-86

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka Teplická strojírna s.r.o., IČ 25452011, se sídlem 415 03 Teplice, Hřbitovní 723, insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I, o schválení reorganizačního plánu

takto:

Soud schvaluje reorganizační plán dlužníka Teplická strojírna s.r.o., IČ 25452011, se sídlem 415 03 Teplice, Hřbitovní 723 ze dne 19.01.2011 ve znění doplnění ze dne 27.04.2011.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník soudu doručil reorganizační plán spolu se zprávou o reorganizačním plánu dne 26.01.2011, doplněn byl podáním doručeným soudu dne 28.04.2011. Dokumenty jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku pod č.l. B-49 a B-61. Zpráva o reorganizačním plánu byla zdejším soudem schválena usnesením č.j. KSUL 45 INS 7404/2009-B-48 ze dne 27.01.2011, které nabylo téhož dne právní moci.

Dne 30.05.2011 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do pěti skupin, a to: Skupina 1: Zajištěný věřitel -UniCredit Bank Czech republic, a.s.-výše zjištěné zajištěné pohledávky pod P126-11 335 187,00 Kč. Skupina 2: zajištěný věřitel -Finanční úřad v Teplicích-výše zjištěné zajištěné pohledávky pod P118-1 750 436,38 Kč. Skupina 3: nezajištění věřitelé se zjištěnými pohledávkami s právem hlasovat, jejichž práva jsou reorganizačním plánem dotčena Skupina 4: věřitelé s nedotčenými pohledávkami bez práva hlasovat o reorganizačním plánu -ŠkoFIN s.r.o.-podmíněně zjištěná pohledávka 279 834,00 Kč -UniCredit Leasing CZ, a.s.-podmíněně zjištěná pohledávka 121 532,80 Kč Skupina 5: Pohledávky společníků -Petr Cenov-250 000,00 Kč -Bedřich Záhorský-750 000,00 Kč

Přihlášená výše pohledávek činí 131 538 163,62 Kč, zjištěná výše pohledávek 103 697 079,73 Kč, z toho polovina 51 848 539,87 Kč. Kvórum pro hlasování o reorganizačním plánu bylo 51 848 539,87 hlasů. Dle výsledků hlasování byl reorganizační plán schválen zajištěnými věřiteli ve skupině 1 a 2, společníky ve skupině 5 a nezajištěnými věřiteli s právem hlasování ve skupině 3. Výsledky hlasování jsou podrobně uvedeny jednak v protokolu z jednání ze dne 30.05.2011 a vyplývají i z přiložené tabulky, která je nedílnou součástí protokolu. Ke 47.780.709,03 hlasů pro přijetí reorganizačního plánu věřitelů hlasujících na schůzi věřitelů byly připočteny hlasy věřitelů hlasujících mimo schůzi věřitelů hlasovacími lístky ve výši 19.920.938,17 hlasů. Celkem pro přijetí reorganizačního plánu hlasovalo 67.701.647,20 hlasů z potřebných 51.848.539,87 hlasů.

Dle § 348 IZ, insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

K dotazu soudu dlužník na schůzi věřitelů uvedl, že předložený reorganizační plán ve znění jeho doplnění dále nedoplňuje a zároveň prohlásil, že jej nebere zpět.

Insolvenční správce i věřitelský orgán (zastoupený předsedou) navrhli schůzi věřitelů schválení reorganizačního plánu.

Soud po projednání reorganizačního plánu učinil závěr, že předložený reorganizační plán není v rozporu s insolvenčním zákonem či jinými právními předpisy. V případě ust. § 348 odst. 1 písm. b) IZ soud konstatuje, že nezjistil žádné skutečnosti, které by mohly vést k závěru, že předložením reorganizačního plánu dlužníkem není sledován poctivý záměr. Zapodstatové pohledávky byly dlužníkem zaplaceny, ke všem skupinám věřitelů je plán spravedlivý. Soud má za to, že je splněna i podmínka stanovená v ust. § 348 odst. 1 d) IZ. V tomto případě soud vycházel i z předloženého reorganizačního plánu a ze znaleckého posudku zpracovaného za účelem ocenění majetkové podstaty. Pro schválení reorganizačního plánu je rovněž zapotřebí podle ust. § 348 odst. 1 písm. c) IZ, aby jej přijala každá skupina věřitelů. V posuzované věci při schůzi věřitelů konané dne 30.05.2011, byl reorganizační plán přijat všemi hlasujícími skupinami věřitelů.

S ohledem na tvrzení dlužníka i na hospodářské výsledky dlužníka soud důvodně předpokládá, že realizace reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka či k jeho likvidaci, naopak, že zvýší jeho důvěryhodnost vůči obchodním partnerům a bude minimálně pokračovat současný trend mírného oživení ekonomiky dlužníka.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny a rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

V Ústí nad Labem dne 30.05.2011

JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková