KSUL 45 INS 7242/2017-P1-5
KSUL 45 INS 7242/2017-P1-5 (věřitel č. 1)

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Vlastou Blažkovou v insolvenční věci

zemřelého: Vlastimil Jedlička, datum úmrtí dne 5. 6. 2017

dlužnice: Helena anonymizovano , anonymizovano trvalým pobytem Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice adresou pro doručování Kpt. Nálepky 2217, 440 01 Louny

insolvenční správce: KONREO, v.o.s., IČO 04706498 sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary

původního věřitele č. 1 Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 právně zastoupen JUDr. Jiřím Novákem, advokátem IČO 71462520, sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2

o pravomocně ukončené přihlášce P1

takto:

Usnesení ze dne 7. 11. 2017 č. j.-P1-4 se zrušuje.

Odůvodnění: 1 Dne 21. 4. 2017 přihlásil věřitel Raiffeisenbank a. s., IČO 49240901 přihlášku pohledávky v celkové výši 51 122,07 Kč. Před konáním přezkumného jednání zemřel p. Vlastimil Jedlička, za nímž věřitel svoji přihlášku pohledávky přihlásil.

2 Dne 7. 11. 2017 společnost Raiffeisenbank a. s., IČO 49240901 prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Jiřího Nováka, advokáta, zaslala zdejšímu soudu návrh na hromadnou singulární sukcesi podle ust. § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) do několika běžících insolvenčních řízení.

3 Jelikož se jednalo o hromadný návrh na změnu v osobě věřitele, postup soudu byl v tomto případě odlišný od běžné praxe, tj. rozhodování v jednotlivých (samostatných) řízeních. V případě hromadného postoupení pohledávek aplikace ISIR (Informační systém pro insolvenční soudy-centrální a oficiální aplikace pro zpracování insolvenční agendy, která je zároveň napojena na veřejný insolvenční rejstřík) je do určité míry sama schopna tento návrh spojit s jednotlivým řízením. Jedná o hromadný návrh, který informační systém částečně zpracovává automaticky. isir.justi ce.cz

4 V případě tohoto insolvenčního řízení soud původně evidoval přihlášku pohledávky věřitele č. 1 a to pod P1. Rozhodnutím zdejšího soudu č. j.-P1-2 ze dne 19. 6. 2017 však soud ukončil účast věřitele č. 1 v řízení, z důvodu zastavení insolvenčního řízení dle č. j. -B-3 ze dne 19. 6. 2017. Jak již bylo výše uvedeno, aplikace ISIR poté při zpracování hromadného návrhu na singulární sukcesi vyhotoví podle nastaveného matricového vzoru příslušné rozhodnutí v každém z daných řízení ve všech přihláškách daného věřitele.

5 Takto tedy bylo vydáno usnesení pod č. j.-P1-4 dne 7. 11. 2017 o návrhu na změnu v osobě věřitele č. 1.

6 Následnou kontrolou přihlášek v řízení ve spojení s rozhodnutím soudu a podkladů od insolvenčního správce soud zjistil pochybení, když rozhodl o změně věřitele v pravomocně ukončené přihlášce P1.

7 Soud uvádí, že z důvodu částečně automatického postupu aplikace ISIR není schopna sama posoudit, zda v daném insolvenčním řízení je jedna či více pohledávek či přihlášek, a rozhodnutí podle § 18 IZ je vydáno ve všech přihláškách věřitele v řízení.

8 S ohledem na shora uvedené soud při své dohlédací činnosti odstranil vzniklou nesrovnalost a rozhodnutí, které nemělo být vydáno, č. j.-P1-4 ze dne 7. 11. 2017 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 7 IZ), soud jím však není vázán (§ 18 odst. 4 IZ). Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Ústí nad Labem 22. ledna 2018

Vlasta Blažková, v. r. vyšší soudní úřednice

Za shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská