KSUL 45 INS 6648/2009-B-29
KSUL 45 INS 6648/2009-B-29

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka 3 Trees, s.r.o., IČ 263 68 595, 417 42 Krupka, Bohosudov, Komenského 88/7, insolvenční správce SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., 415 01 Teplice, Husitská 692/3, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh společnosti ARA-továrna na nábytek, a.s., IČ 26433885, se sídlem 281 25 Konárovice 300, okres Kolín na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil povinným osobám Martinu Menšíkovi, 150 00 Praha 5, Grafická 37/958 a Jakubovi Zindulkovi, 301 00 Plzeň, Veleslavínova 23, aby na náhradu škody ve výši 144.342,00 Kč složily do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku, s e o d m í t á

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel doručil dne 17.04.2012 zdejšímu soudu návrh, kterým se domáhal, aby soud uložil povinným osobám Martinu Menšíkovi, 150 00 Praha 5, Grafická 37/958 a Jakubovi Zindulkovi, 301 00 Plzeň, Veleslavínova 23, aby na náhradu škody ve výši 144.342,00 Kč složily do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku.

Podle § 75b odst. 1, věta první o.s.ř. v platném znění, k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000,--Kč a v obchodních věcech ve výši 50 000,--Kč.

Navrhovatel není osvobozen od placení soudních poplatků, ani o toto osvobození spolu s osvobozením od placení jistoty nepožádal. Pokud není v insolvenčním zákoně stanoveno jinak, platí obecný právní předpis, tzn. občanský soudní řád ohledně povinnosti zaplatit jistotu. Navrhovatel předběžného opatření je podle této úpravy povinen jistotu v zákonem stanovené výši, která nijak nezávisí na předmětu sporu, složit nejpozději v den, kdy návrh na nařízení předběžného opatření podal u soudu. K tomuto okamžiku je tedy navrhovatel povinen buď jistotu složit nebo doložit ve smyslu ustanovení odstavce 3 písm. f), že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Navrhovatel předběžného opatření musí jistotu složit sám, soud jej nevyzývá ani neupomíná, a v případě, že jistota složena není a není ani doloženo osvobození od jistoty, soud návrh na předběžné opatření usnesením bez dalšího odmítne. Protože jistota musí být složena nebo podmínky pro osvobození od soudních poplatků doloženy v den podání návrhu a podle § 75 odst. 4 o.s.ř. je pro předběžné opatření rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně, nemůže mít na rozhodnutí o odmítnutí návrhu pro nesložení jistoty žádný vliv ani případné pozdější doložení podmínek pro osvobození od jistoty podle § 75b odst. 3 písm. f).

V posuzovaném případě navrhovatel jistotu nesložil a současně s podáním návrhu neosvědčil, že jistotu bez své viny nemohl složit. Soud se zabýval tím, zda současně neexistovalo nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma. Dle názoru soudu tomu tak není, neboť takové obavy nebyly ze strany navrhujícího věřitele tvrzeny ani dokládány a soud by ze své vůle předběžné opatření podle § 100 IZ nenařídil.

Navrhovatel nesplnil podmínky pro podání řádného návrhu na vydání předběžného opatření, proto soud návrh podle § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítl.

O nákladech řízení soud rozhodoval podle § 146 odst. 3 o.s.ř., podle něhož, odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady. Protože ostatním účastníkům žádné náklady nevznikly, soud rozhodl v bodě II. výroku usnesení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání.

V Ústí nad Labem dne 19.04.2012 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková