KSUL 45 INS 5575/2013-B-38
KSUL 45 INS 5575/2013-B-38 KSUL 45 INS 5575/2013-P13-6

USNES EN Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentem soudce Mgr. Jitkou Hašlarovou v insolvenční věci dlužníka Kateřiny Kovaříkové, rč: 766102/2919, bytem Přemyslovců 620/16, 400 07 Ústí nad Labem, insolvenční správce JUDr. Dagmar Mixová, IČO 112 02 645, se sídlem Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem, věřitele č. 11 Vladana anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvojdomí 611/2, 400 07 Ústí nad Labem, zastoupeného JUDr. Pavlem Marečkem, advokátem se sídlem Vaníčkova 29, 400 01 Ústí nad Labem, o zrušení rozhodnutí o soudním poplatku

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.05.2015, č.j. KSUL 45 INS 5575/2013-B-36 se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením KSUL 45 INS 5575/2013-36 ze dne 18.05.2015 vyzval soud věřitele č. 11, aby zaplatil poplatek za své odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.04.2015, č.j.-B-32, kterým byl zamítnut návrh věřitele na uznání jeho pohledávky jako nepodmíněné.

Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen SOP ) vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Dle Položky 22 bodu 14 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou SOP, se soudní poplatek za odvolání nevybere za odvolání směřující proti usnesení procesní povahy.

Jelikož soud nesprávně uložil odvolateli uhradit soudní poplatek za odvolání, ačkoli k jeho úhradě není dle zákona povinen, toto nesprávné rozhodnutí postupem dle ust. § 12 odst. 1 zákona o SOP zrušil. -P13-6

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 7 IZ. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

V Ústí nad Labem dne 15.07.2015 Mgr. Jitka Hašlarová v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková