KSUL 45 INS 5556/2011-A-7
KSUL 45 INS 5556/2011-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou ve věci dlužníka P & K, s.r.o. "v likvidaci", IČ 467 12 259, se sídlem Na vinici 25, 412 01 Litoměřice, adresa pro doručování: JUDr. Jiří Kadeřábek, likvidátor, se sídlem Michalská 4, 412 01 Litoměřice, o jeho odvolání do usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 5556/2011-A-6 ze dne 07.04.2011 se mění tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

II. Insolvenční návrh navrhovatele-dlužníka P & K, s.r.o. "v likvidaci", IČ 46712259, se sídlem Na vinici 25, 412 01 Litoměřice se zamítá pro nedostatek majetku.

Odůvodnění:

Dne 07.04.2011 vyhotovil soud usnesení č.j. KSUL 45 INS 5556/2011-A-6, kterým uložil dlužníku (likvidátorovi dlužníka) povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se závěrem, že likvidátor nebyl jmenován soudem a nejsou naplněny podmínky § 144 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) k zamítnutí návrhu a následnému výmazu z obchodního rejstříku.

Dlužník doručil prostřednictvím likvidátora zdejšímu soudu dne 14.04.2011 včas odvolání (k poštovní přepravě podáno dne 13.04.2011). Rozhodnutí bylo likvidátorovi doručeno dne 02.04.2011. Soud zjistil, že odůvodnění odvolání koresponduje se skutkovým stavem uvedeným v návrhu a že navrhující dlužník předložil i usnesení soudu, jímž byl JUDr. Kadeřábek jmenován likvidátorem.

Podle § 144 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže a) dlužník je obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu, b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců, c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka, d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Soud dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro zamítnutí návrhu na zjištění úpadku podle § 144 odst. 1 IZ, proto tak učinil v bodě II. výroku usnesení poté, kdy v bodě I. výroku změnil v rámci autoremedury své rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a podle § 95 IZ vyhověl odvolatelce v celém rozsahu, aniž by věc předkládal odvolacímu soudu k rozhodnutí.

O náhradě nákladů řízení soud nerozhodoval, neboť dlužník byl jediným účastníkem řízení. Po právní moci bude toto rozhodnutí sloužit v souladu s ustanovením § 144 odst. 4 IZ jako podklad pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Poučení:

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Proti bodu II. výroku usnesení může podat odvolání navrhovatel nebo věřitel, který doloží pohledávku za dlužníkem, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 144 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 19.04.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová