KSUL 45 INS 5100/2014-P7-5
KSUL 45 INS 5100/2014-P7-5

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Vlastou Blažkovou v insolvenční věci

dlužníka (manželů): Milan anonymizovano , anonymizovano , IČO 72733055 sídlem Borová 5143, 430 04 Chomutov Renata anonymizovano , narozená dne 24. 5. 1982 oba trvalým pobytem Kostnická 4072, 430 03 Chomutov insolvenční správkyně: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 věřitelky č. 5 ESSOX s.r.o., IČO 26764652 sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

o přihlášce P7 ve výši 34 403 Kč

takto:

Usnesení ze dne 16. 4. 2018 č. j.-P7-3 se zrušuje.

Odůvodnění: 1. Dne 18. 4. 2014 přihlásila věřitelka č. 5 ESSOX s.r.o., IČO 26764652, přihlášku pohledávky P7 v celkové výši 34 403 Kč. Na přezkumném jednání dne 27. 5. 2014 byla pohledávka věřitelky č. 5, P7 zcela zjištěna jako nezajištěná.

2. Dne 6. 4. 2018 věřitelka č. 5 ESSOX s.r.o., IČO 26764652, zaslala zdejšímu soudu návrh na hromadnou singulární sukcesi podle ust. § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) do několika běžících insolvenčních řízení.

3. Jelikož se jednalo o hromadný návrh na změnu v osobě věřitele, postup soudu byl v tomto případě odlišný od běžné praxe, tj. rozhodování v jednotlivých (samostatných) řízeních. V případě hromadného postoupení pohledávek aplikace ISIR (Informační systém pro insolvenční soudy-centrální a oficiální aplikace pro zpracování insolvenční agendy, která je zároveň napojena na veřejný insolvenční rejstřík) je do určité míry sama schopna tento návrh spojit s jednotlivým řízením. Jedná o hromadný návrh, který informační systém částečně zpracovává automaticky.

4. V případě tohoto insolvenčního řízení soud evidoval dvě přihlášky pohledávky věřitelky č. 5 a to pod P6 a P7. Jak již bylo výše uvedeno, aplikace ISIR poté při zpracování hromadného návrhu na

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská. isir.justi ce.cz

singulární sukcesi vyhotoví podle nastaveného matricového vzoru příslušné rozhodnutí v každém z daných řízení ve všech přihláškách daného věřitele.

5. Takto tedy bylo vydáno usnesení pod č. j.-P6-3 dne 16. 4. 2018 a č. j. -P7-3 ze dne 16. 4. 2018 o návrhu na změnu v osobě věřitelky č. 5.

6. Na žádost věřitelky č. 5, soudu doručené dne 2. 5. 2018, a následnou kontrolou přihlášek v řízení ve spojení s rozhodnutím soudu soud zjistil pochybení, když rozhodl o změně věřitele v přihlášce P7, věřitelky č. 5, přičemž návrh ze dne 6. 4. 2018 se týkal pouze postoupení přihlášky evidované pod P6, věřitelky č. 5 (přihlášky ve zjištěné výši 69.438,73 Kč, dle formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele, na straně 7., pořadové číslo zprávy 54447/2018 ze dne 6. 4. 2018).

7. Soud uvádí, že z důvodu částečně automatického postupu aplikace ISIR není schopna sama posoudit, zda v daném insolvenčním řízení je jedna či více pohledávek či přihlášek, a rozhodnutí podle § 18 IZ je vydáno ve všech přihláškách věřitele v řízení.

8. S ohledem na shora uvedené soud na žádost věřitelky č. 5 ze dne 2. 5. 2018 odstranil vzniklou nesrovnalost a rozhodnutí, které nemělo být vydáno, č. j.-P7-3 ze dne 16. 4. 2018 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 7 IZ), soud jím však není vázán (§ 18 odst. 4 IZ). Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Ústí nad Labem 10. května 2018

Vlasta Blažková, v. r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.