KSUL 45 INS 5079/2013-B-21
KSUL 45 INS 5079/2013-B-21

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci manželů (dlužníků) a) Aleny anonymizovano , anonymizovano , IČ 752 72 326 a b) Karla anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Sadová 228/14, 417 03 Dubí, insolvenční správkyně Ing. Jana Edelmannová, IČ 660 77 532, se sídlem Poštovní 1765/1, 415 01 Teplice, o odvolání

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 5079/2013-B-15 ze dne 06.09.2016 s e m ě n í tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Štrinclovi, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou pořádková pokuta ve výši 3.000,00 Kč neukládá.

Odůvodnění:

Dne 06.09.2016 rozhodl zdejší sou usnesením č.j. KSUL 45 INS 5079/2013-B-15 tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Štrinclovi, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou ukládá pořádková pokuta ve výši 3.000,00 Kč (bod II. výroku usnesení).

Dne 09.09.2016 doručil soudní exekutor soudu odvolání, jímž požadoval změnu usnesení tak, že se mu pokuta neukládá s tím, že dnešního dne splnil soudem uložené povinnosti odesláním datovou schránkou.

Soud konstatuje, že až uložení pokuty sice vedlo ke splnění povinnosti, avšak nyní se již uložená pokuta míjí účinkem; z výše uvedených důvodů změnil své usnesení podle § 95 IZ tak, že se soudnímu exekutorovi pořádková pokuta neukládá, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu, neboť exekutorovi v celém rozsahu vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 11.10.2016

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková isir.justi ce.cz