KSUL 45 INS 4495/2011-A-19
KSUL 45 INS 4495/2011-A-19

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci navrhovatelů a) Ing. Drábek Milan, IČ 482 95 582, místem podnikání Obránců míru 849, 431 11 Jirkov a b) ČESKÁ VČELA s.r.o., IČ 256 62 660, se sídlem Otýlie Beníškové 2598, 269 01 Rakovník, proti dlužníku ROYAL NATURAL MEDICINE, s.r.o., IČ 267 03 823, se sídlem Tyršova 1172, 434 01 Most, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření takto:

Soud na návrh dlužníka vydává předběžné opatření, kterým ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn. KSUL 45 INS 4495/2011 do nabytí právní moci usnesení o zastavení insolvenčního řízení pod č.j. KSUL 45 INS 4495/2011-A-17 ze dne 19.04.2011.

Odůvodnění:

Dne 18.03.2011 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh věřitelů-navrhovatelů a) a b). Navrhovatelé uvedli v návrhu, že mají za dlužníkem splatné pohledávky, jež vyplývají z jejich přiložených přihlášek pohledávek a listinných důkazů k nim přiložených. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-A-15 ze dne 07.04.2011 soud rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu. Dne 19.04.2011 bylo na na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu oběma navrhovateli vydáno rozhodnutí č.j. KSUL 45 INS 4495/2011-A-17, kterým zdejší soud zrušil dle ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu a zároveň rozhodl o zastavení řízení z důvodu již zmíněného zpětvzetí insolvenčního návrhu navrhovateli.

Dne 20.04.2011 v 11:25 hod. byl soudu doručen návrh na nařízení předběžného opatření dlužníkem k eliminaci škod jím tvrzeného šikanózního návrhu věřitele.

Vzhledem k rozhodnutí soudu o zastavení insolvenčního řízení má význam rozhodnout pouze o zrušení účinků spojených s insolvenčním řízením do nabytí usnesení soudu o zastavení insolvenčního řízení. Soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení bez zbytečného dokladu, rovněž tak o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření, když dlužník k tvrzeným skutečnostem ohledně absence úpadku doložil důkazy, stejně jako k tvrzením ohledně šikanózního návrhu (když dlužník odmítl platit smyšlené a účelově vytvořené pohledávky). pokračování

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

V Ústí nad Labem dne 20.04.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Zimová