KSUL 45 INS 4015/2018-A-12
č. j. KSUL 45 INS 4015/2018-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci

dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano trvale pobytem 17. Listopadu 470, 431 51 Klášterec nad Ohří

o odvolání dlužníka do zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 45 INS 4015/2018-A-8 ze dne 9. 4. 2018 se mění tak, že se návrh na povolení oddlužení nezamítá a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Dne 9. 4. 2018 rozhodl zdejší soud usnesením č. j.-A-8 tak, že soud zamítl dlužníkův návrh na povolení oddlužení a zastavil insolvenční řízení s odůvodněním, že dlužník sledoval svým návrhem nepoctivý záměr. Soud se v odůvodnění vypořádal s otázkou nepoctivého záměru co do zjištěných skutečností i právních závěrů s ohledem na současnou rozhodovací praxi soudů i judikatorní závěry soudů vyšších stupňů. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 19. 4. 2018 (sepisovateli návrhu Mgr. Josefu Neskusilovi bylo doručeno dne 10. 4. 2018).

2. Dne 25. 4. 2018 doručil dlužník soudu odvolání s tvrzením, že je schopen věřitelům uhradit 100% jejich pohledávek, dále že zaplatil 4 840 Kč za sepis návrhu. Uvedl, že se mu má narodit 7. 7. 2018 dítě a že se chce s minulostí řádně vypořádat.

3. Soud usnesením č. j.-A-10 ze dne 3. 5. 2018 vyzval dlužníka k doplnění odvolání o důkaz k tvrzení o možnosti 100% uspokojení věřitelů.

4. Dlužník podáním ze dne 14. 5. 2018, které soudu doručil 24. 5. 2018, své odvolání doplnil doložením vzrůstajícího příjmu s tím, že bude schopen uhradit pohledávky věřitelů dříve než za 5 let.

5. Soud z výše uvedených důvodů změnil své usnesení podle § 95 I. Z. tak, že se návrh na povolení oddlužení nezamítá a insolvenční řízení se nezastavuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská. isir.justi ce.cz

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Lhůta k podání odvolání začne běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 I. Z.).

Ústí nad Labem 25. 5. 2018

JUDr. Jaroslava Mištová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.