KSUL 45 INS 3377/2014-P1-6
KSUL 45 INS 3377/2014-P1-6 KSUL 45 INS 3377/2014-P8-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratislavská 424, 415 03 Teplice, insolvenční správce UbrIS v.o.s., IČ 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, o odvolání věřitele č. 1 do přihl. č. P1 a P8

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 3377/2014-P1 ze dne 04.05.2016 a č. j. KSUL 45 INS 3377/2014-P8 ze dne 04.05.2016 se mění tak, že se přihlášky P1 a P8 neodmítají a účast věřitele v řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Dne 04.05.2016 rozhodl zdejší soud usnesením č. j.-P1 ze dne 04.05.2016 a č. j.-P8 ze dne 04.05.2016 tak, že soud odmítá přihl.č. 8 v celé výši a ukočnuje účast věřitele v řízení v této přihlášce s odůvodněním, že byla přihlášena jako vykonatelná a věřitel nepodal žalobu a se stejným odůvodněním částečně odmítl přihl.č. P1 ve výši 33.050,00 Kč s tím, že ve zbytku, tj. ve výši 50.149,00 Kč se pokládá za zjištěnou. Usnesení bylo doručeno dlužnici, insolvenčnímu správci a JUDr. Heleně Rejholcové, jako právní zástupkyni věř. č. 1 Beck International, s.r.o.

Dne 10.07.2017 doručil JUDr. Josef Svoboda soudu odvolání do obou přihlášek pohledávek (P1 a P8).

Soud přezkoumal důvody, uváděné odvolatelem a zjistil, že o u přihlášky P1 věř. č. 1: -přihlášku pohledávky podala za věřitele skutečně jako právní zástupkyně JUDr. Helena Rejholcová a přiložila k přihlášce plnou moc z 10.04.2011 -přihláška byla uplatněna jako vykonatelná ve výši 83.199,00 Kč, z toho 50.149,00 Kč na jistině a 33.050,00 Kč na úrocích -na přezkumném jednání byla přihláška pohledávky přezkoumána takto: přihlášeno: 83.199,00 Kč uznáno IS: 83.199,00 Kč Č.př. 1 č. věř. 1 Beck International, s.r.o., IČ62741438 popřena v celé výši dlužnicí vykonatelná ve výši 50.149,00 Kč nevykonatelná ve výši 33.050,00 Kč nezajištěná -z přihlášky pohledávky vyplývá, že věřitel doložil všechny listiny, prokazující jednak právní důvod vzniku pohledávky, jednak její vykonatelnost isir.justi ce.cz

-přesto byla přihláška přezkoumána jako částečně nevykonatelná a částečně vykonatelná a správce vyrozuměl věřitele o tom, že může podat žalobu proti dlužnici, která jeho přihlášku popřela. Je tedy zřejmé, že přezkum pohledávky byl zmatečnostní a bude třeba provést její opětovné přezkoumání. o u přihlášky P8 věř. č. 1: -přihlášku pohledávky podal za věřitele jako právní zástupce JUDr. Josef Svoboda a přiložil k přihlášce plnou moc z 01.06.2009 -přihláška byla uplatněna jako vykonatelná v celé výši 76.709,00 Kč, z toho u pohl. č. 1 na jistině 3.599,00 Kč a přísl. 12.150,00 Kč, u pohl. č. 2 na jistině 24.000,00 Kč a na příslušenství 21.560,00 Kč a u pohl. č. 3 na jistině 15.400,00 Kč a na příslušenství 0,00 Kč -na přezkumném jednání byla přihláška pohledávky přezkoumána takto: přihlášeno: 76.709,00 Kč uznáno IS: 76.709,00 Kč č. věř. 1 Beck International, s.r.o., IČO Č.př. 8 popřeno v celé výši dlužnicí 62741438 nevykonatelná nezajištěná -z přihlášky pohledávky vyplývá, že věřitel doložil všechny listiny, prokazující jednak právní důvod vzniku pohledávky, jednak její vykonatelnost -přesto byla přihláška přezkoumána jako nevykonatelná a správce vyrozuměl věřitele o tom, že může podat žalobu proti dlužnici, která jeho přihlášku popřela. Je tedy zřejmé, že přezkum pohledávky byl zmatečnostní a bude třeba provést její opětovné přezkoumání.

Soud z výše uvedených důvodů změnil své usnesení podle § 95 IZ tak, že se přihl.č. P1 a P8 neodmítá a účast věřitele v řízení se neukončuje, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu, neboť věřiteli v celém rozsahu vyhověl. Správci bude soudem uloženo přezkoumat opětovně a řádně přihlášky P1 a P8 dle novely IZ (po 01.07.2017).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 28.07.2017 JUDr. Jaroslava Mištová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Šímová