KSUL 45 INS 3377/2014-C2-11
KSUL 45 INS 3377/2014-C2-11 (45 ICm 4952/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou ve věci

žalobkyně: Anna anonymizovano , anonymizovano bytem Bratislavská 424, 415 03 Teplice

proti

žalované: Beck International, s.r.o., IČO 627 41 438 sídlem Blatecká 3344, 276 01 Mělník zastoupené JUDr. Helenou Rejholcovou, advokátkou sídlem Vrbová 820, 252 42 Jesenice

o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky

takto: I. Žaloba na určení popěrného úkonu dlužnice Anny anonymizovano pravosti a výše vykonatelné pohledávky věřitele Beck International, s.r.o. se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 3 000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, a to k rukám PZ JUDr. Heleny Rejholcové, advokátky se sídlem Vrbová 820, 252 42 Jesenice.

Odůvodnění: 1. Žalobou datovanou dnem 28. 12. 2017, která byla zdejšímu soudu doručena dne 29. 11. 2017, se žalobkyně domáhala, aby soud určil, že přihlášky pohledávek P1 a P8 žalované ve výši 76 709 Kč a 83 199 Kč byly popřeny žalobkyní jako dlužnicí po právu, neboť exekuce byla zastavena a dlužné částky splaceny, tedy že pohledávky zanikly.

2. Právní zástupce žalované se k žalobě na procesní obranu žalovaného písemně vyjádřila dne 15. 1. 2018 tak, že je neprojednatelná a navrhla řízení zastavit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská. isir.justi ce.cz

3. Soud uzavřel k podmínkám projednání žaloby, že insolvenční správce poučil dle pokynu soudu dlužnici dne 24. 11. 2017 o jejím právu podat žalobu na popření vykonatelných pohledávek. Dlužnice doručila soudu žalobu dne 29. 11. 2017, tedy včas. Soud vyzval dlužnici k doplnění žaloby usnesením ze dne 1. 12. 2017. Dlužnice žalobu doplnila dne 20. 12. 2017. Soud vyzval dne 8. 1. 2018 žalovanou k vyjádření se k žalobě. Žalovaná označila žalobu za neprojednatelnou a navrhla řízení zastavit. Soud uzavřel, že dlužnice tvrdí ve své žalobě a jejím doplnění, že pohledávka věřitele zanikla a jako důkaz označila zastavení exekuce pro její splnění uhrazením. Žalobu považoval soud za projednatelnou.

4. Dle ust. § 118 odst. 2 o.s.ř., Po provedení úkonů podle odstavce 1 předseda senátu sdělí výsledky přípravy jednání a podle dosavadních výsledků řízení uvede, která právně významná skutková tvrzení účastníků lze považovat za shodná, která právně významná skutková tvrzení zůstala sporná a které z dosud navržených důkazů budou provedeny, popřípadě které důkazy soud provede, i když je účastníci nenavrhli.

5. Právní zástupkyně žalovaného se z jednání omluvila, žalobkyně se bez omluvy nedostavila. Soud jednal dle § 101 odst. 3 o.s.ř. v nepřítomnosti účastníků.

6. Soud provedl dokazování sdělením podstatného obsahu listin: o Listiny, přiložené k žalobě na č. l.: -6-Usnesení č. j. 103 Ex 17767/12-24 ze dne 15. 8. 2012 o zrušení exekučního příkazu z 10. 7. 2012 z důvodu, že pohledávka byla dne 9. 8. 2012 uhrazena. -7-Dne 28. 8. 2012 vydal soudní exekutor Vyrozumění o zániku exekuce splněním. -8-kupní smlouva/smlouva o nájmu věci č. 30 004197-29 999 Kč ze 16. 3. 2010 -9-10-kupní smlouva/smlouva o nájmu věci č. 29 024597-2 999 Kč ze 7. 4. 2009 -17-potvrzení ČSSZ ze dne 16. 2. 2018 o tom, že na exekuci 35 E 1383/2003 bylo uhrazeno 134 999 Kč od dubna 2004 do dubna 2012. Dluh byl uhrazen.

o Důkaz částí elektronického spisu z ins. rejstříku: -protokolem z přezkumného jednání -protokolem ze zvláštního přezkumného jednání -poučením dlužnice o právu podat žaloby ohledně popření vykonatelných pohledávek -přihláškou P1 o Přihlášeno 83 199 Kč jednou pohledávkou: 50 149 Kč + 33 050 Kč ze Smlouvy o nájmu č. 30 004197 a 30 004089 (Rozsudek OS v Teplicích č. j. 111 EC 439/2011-16 z 25. 8. 2011 na 4 900 Kč s přísl., Rozsudek Okresního soudu v Teplicích č. j. 8 EC 493/2010-24 ze 17. 1. 2012 na 11 250 Kč s přísl.) o Rozsudek OS v Teplicích č. j. 11 EC 1045/2010-22 z 24. 2. 2011 na 29 799 Kč a smluvní pokutu 6 000 Kč s přísl. z kupní smlouvy č. 30 004197 na 29 999 Kč ze 16. 3. 2010 (zboží Maxi Vapoci 2000, žehlička a Garsystem) o Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 12 Co 214/2012-59 ze dne 17. 5. 2013, kterým je potvrzen Rozsudek OS v Teplicích č. j. 11 EC 1045/2010-22 z 24. 2. 2011 o Rozsudek OS v Teplicích č. j. 111 EC 439/2011-16 z 25. 8. 2011 na 4 900 Kč s přísl. ze Smlouvy o finančním pronájmu č. 30 004089 ze 16. 3. 2010 za zboží MERINO DEKA- dva kusy, INDUKCE-jeden kus, nože-jeden kus a vozík-jeden kus. o Rozsudek Okresního soudu v Teplicích č. j. 8 EC 493/2010-24 ze 17. 1. 2012 na 11 250 Kč s přísl. ze Smlouvy o finančním pronájmu č. 30 004089 ze 16. 3. 2010 za zboží MERINO DEKA-dva kusy, INDUKCE-jeden kus, nože-jeden kus a vozík-jeden kus. o Rozsudek Okresního soudu v Teplicích č. j. 127 EC 147/2012-25 z 21. 8. 2013 na 4 200 Kč s přísl. ze Smlouvy o finančním pronájmu č. 30 004089 ze 16. 3. 2010 za zboží

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.

MERINO DEKA-dva kusy, INDUKCE-jeden kus, nože-jeden kus a vozík-jeden kus. -přihláškou P8 o Přihlášeno 76 709 Kč: -pohl. č. 1: 3 599 Kč + 12 150 Kč, celkem 15 749 Kč ze smlouvy č. 29 024597 (rozsudek OS v Teplicích č. j. 18 C 857/2009-18 z 25. 5. 2010 na 2 999 Kč + 600 Kč s přísl., vymáháno exekučně pod sp. zn. 103 Ex 07772/13) -pohl. č. 2: 24 000 Kč+ 21 560 Kč, celkem 45 560 Kč ze smlouvy 29 031881 (9 EC 627/2010 z 29. 9. 2010 na 24 000 Kč s přísl., vymáháno exekučně pod sp. zn. 103 Ex 03291/13) -pohl. č. 3: 15 400 Kč na jistině ze smlouvy č. 29 031881 ze dne 13. 11. 2009 (Rozsudek OS v Teplicích č. j. 113 EC 784/2011-21 ze 3. 1. 2013 na 15 400 Kč s přísl.) o kupní smlouva/smlouva o nájmu věci č. 29 031881-24 999 Kč ze 13. 11. 2009 o návrh na vydání EPR pro 24 000 Kč (17 000 Kč na jistině + 6 000 Kč smluvní pokuta) s přísl. z 20. 8. 2010 o EPR 9 EC 627/2010 z 29. 9. 2010 na 24 000 Kč s přísl. o příkaz k úhradě nákladů exekuce z 3. 5. 2013 ve věci 103 Ex 03291/13 z jistiny 24 000 Kč ve výši 14 856 Kč o Rozsudek OS v Teplicích č. j. 113 EC 784/2011-21 ze 3. 1. 2013 na 15 400 Kč s přísl. jako pokračování nároku z kupní smlouvy č. 29 031881 ze dne 13. 11. 2009 (zboží Maxi Vapoci + žehlička, lux a vozík), nedoplatila 15 400 Kč o Příkaz k úhradě nákladů exekuce 103 Ex 07772/13 ze 3. 5. 2013 ze 69 EXE 176/2013 z 26. 3. 2013 (rozsudek z 25. 5. 2010 č. j. 18 C 857/2009-18 OS v Teplicích)-celkem 12 119 Kč: 3 599 Kč + 8 520 Kč o Rozsudek OS v Teplicích č. j. 18 C 857/2009-18 z 25. 5. 2010 na 3 599 Kč: 2 999 Kč + 600 Kč s přísl. o Kupní smlouva č. 29 024597 ze dne 7. 4. 2009 na částku 2 999 Kč (vysavač + taška)

7. Soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

8. Dlužnice se nejméně 4 x zúčastnila předváděcích akcí, pořádaných žalovaným a na těchto akcích si zakoupila zboží, které převzala a užívala a nevrátila. A zároveň ani nezaplatila. Jednalo se o zboží MERINO DEKA, INDUKCE, nože, vozík Maxi Vapori, žehlička, lux, vysavač + taška. Zboží nijak nereklamovala, na rozhodnutí soudů nereagovala, vše nechala dojít až do stádia exekucí, čímž se jí navýšily náklady.

9. Mezi účastníky byly uzavřeny čtyři smlouvy, a to č. 30 004197, 30 004089, 29 024597 a 29 031881. U smlouvy č. 30 004197 na částku 29 999 Kč, při podpisu smlouvy zaplaceno 200 Kč. U smlouvy č. 29 024597 na částku 2 999 Kč, při podpisu smlouvy zaplaceno 0 Kč. U smlouvy č. 29 031881 na částku 24 999 Kč, při podpisu smlouvy zaplaceno 200 Kč. Smlouva č. 30 004089 předložena nebyla; na jistině je zřejmě pohledávka 24 000 Kč. Na jistině tak dlužnice dluží cca 81 997 Kč. Věřitel přihlásil přihláškami P1 a P8 celkem 159 908 Kč. Sporné zůstalo mezi účastníky: zda pohledávky věřitele zanikly zaplacením v exekucích.

10. Dlužnice doložila soudu listiny o zastavení exekuce pro částku 4 900 Kč, dále potvrzení ČSSZ, že z důchodu bylo na výkon rozhodnutí 35 E 1383/2003 zaplaceno od dubna 2002 do dubna 2012 z důchodu dlužnice 134 999 Kč a ČSSZ vede tento dluh jako uhrazený.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.

11. Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

12. Dle ust. § 410 odst. 1 IZ, Není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Dle odst. 6 téhož ustanovení, Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

13. Dlužnice jako důvod popření uvedla: Smlouvy jsou neplatné, když nikdo ze společnosti věřitele neměl oprávnění jednat a obchodovat, a dále osoby, které smlouvu podepsaly, neměly oprávnění za věřitele jednat. Plnění neprošlo přes žádný bankovní ústav, když zejména ČSOB neví nic o poskytnutí úvěru dlužnici .

14. Právní závěry k předmětu dokazování:

15. Z provedených důkazů soud zjistil, že dlužnice měla u ČSOB zřízen účet č. 196083206/0300. To však neznamená, že by ČSOB měla mít povědomí o úvěrech či půjčkách svých klientů, jak se dlužnice domnívá. To, že byly některé exekuce zastaveny, nevypovídá ničeho o úhradě dlužných částek, uplatněných přihláškami P1 a P8 (např. 103 Ex 17767/2012 z řízení 65 EXE 300/2012 pro částku 4 900 Kč s přísl., jakož i nákladů řízení exekuce), tedy nic o tom, že by nároky, přihlášené věřitelem přihláškami byly neoprávněné. Rovněž tak doklad ČSSZ, že z důchodu bylo na výkon rozhodnutí 35 E 1383/2003 zaplaceno od dubna 2002 do dubna 2012 z důchodu dlužnice 134 999 Kč a ČSSZ vede tento dluh jako uhrazený. Ohledně řízení 35 E 1383/2003 totiž nebylo v přihláškách pohledávek P1 a P8 věř. č. 1 uplatňováno ničeho a není tedy zřejmé, k jakým dluhům dlužnice se úhrada vztahuje. Oprávněný z exekuce nebyl ze strany ČSSZ ani dlužnice samotné uveden. Dlužnice měla povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Přestože byla poučena řádně insolvenčním správcem o významu popření vykonatelných pohledávek, přesto použila důvod, který ze zákona použít nelze. Zákon vymezuje oprávnění pro dlužníky ohledně popírání vykonatelných pohledávek v ust. § 410 odst. 6 IZ tak, že dlužník může jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Dlužnice žádný z těchto důvodů pro svůj popěrný úkon přihlášek P1 a P8 neuvedla. Uplatnila důvod, že nikdo ze společnosti věřitele neměl oprávnění jednat a obchodovat za společnost a že ČSOB neví ničeho o jejích úvěrech se společností věřitele.

16. Podle ust. § 199 odst. 3 IZ, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

17. Dlužnice zjevně vybočila z popěrných důvodů, když v žalobě naopak se snažila tvrdit a prokázat, že pohledávky, uplatněné žalovaným jako věřitelem, v rámci exekucí uhradila, tedy že zanikly.

18. Z výše uvedených důvodů soud žalobu dlužnice jako žalobkyně zamítl jako zcela nedůvodnou, neboť tím, že se nedostavila bez omluvy na soudní jednání, na které byla řádně a včas předvolána, zbavila se i možnosti, aby ji soud poučil dle ust. § 118a o.s.ř.. Soud tedy při svém rozhodování vycházel z popěrných úkonů dlužnice, učiněných po přezkumu pohledávek a po poučení isnolvenčním správcem, z přihlášek pohledávek a z listinných důkazů, předložených dlužnicí k incidenční žalobě.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.

19. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v bodě II. výroku rozsudku podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaná byla ve věci zcela úspěšná, avšak žádné náklady neúčtovala. Soud jí přiznal náhradu nákladů řízení za § 9 odst. 1 s použitím § 7 bod 5. vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve výši 3 000 Kč za dva úkony právní služby dle § 11 odst. 1, písm. a) a d) advokátního tarifu, spočívající v převzetí a přípravě zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb a v písemném podání nebo návrhu ve věci samé- vyjádření se k žalobě. Žalobkyně (dlužnice) je ze zákona osvobozena od placení soudních poplatků a žalovaná byla ve věci zcela úspěšná, proto soud nerozhodoval o uložení ani přenesení poplatkové povinnosti.

20. Lhůta k plnění byla stanovena dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř., Uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Rozsudek je vykonatelný uplynutím lhůty k plnění.

Ústí nad Labem 9. 5. 2018

JUDr. Jaroslava Mištová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolina Klatovská.