KSUL 45 INS 3326/2013-B-38
KSUL 45 INS 3326/2013-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Bc. Milanem Horákem ve věci dlužníka-manželů: a) Karel anonymizovano , anonymizovano a b) Jaroslava anonymizovano , nar. 15.09.1958, IČO 870 64 774, oba trvale bytem Lukohořany 22, 411 15, Děčany, insolvenční správce LIQUIDATORS v.o.s., IČ 248 17 465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00, Praha 3, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu

takto:

I. Soud uděluje synovi dlužníka p. Karlu anonymizovano , nar. výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

II. Soud uděluje souhlas (i z pozice věřitelského orgánu) souhlas s prodejem majetku dlužníka získaného v rámci řízení o pozůstalosti: -podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. st. 23, jehož součástí je stavba č.p. 22, -podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. st. 24, jehož součástí je stavba č.p. 20, -podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 15/3, -podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 16, vše zapsáno na LV č. 56, pro katastrální území Lukohořany, pro obec Děčany, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

III. Prodej mimo dražbu se uskuteční za těchto podmínek: -inzerce majetku alespoň po dobu dvou měsíců, -majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, -úhrada kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy, -náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5 % výtěžku zpeněžení včetně DPH.

IV. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění kupní smlouvy v insolvenčním rejstříku.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci doručit soudu (po provedeném zpeněžení) kupní smlouvu a případné další doklady související se zpeněžením nemovitosti za účelem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Úpadek dlužníků je řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužník a) Karel anonymizovano v rámci řízení o pozůstalosti nabyl nemovité věci uvedené v bodě II. výroku. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 18.8.2016 (doručeno na soud dne 22.8.2016) zveřejněné na č.l. B-26 požádal syn dlužníka o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ).

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Funkci věřitelského orgánu v tomto řízení vykonává insolvenční soud. Nad to soud požádal k této věci o vyjádření insolvenčního správce, neboť správce je osobu, která zpeněžení následně provede. Insolvenční správce sdělil, že na základě znaleckého posudku ze dne 23.7.2016 byla zjištěna obvyklá cena majetku ve výši 450 000 Kč. Zároveň se vyjádřil v tom smyslu, že v případě nejvyšší nabídky je pro vydání souhlasu s vydáním výjimky.

Zároveň požádal soud o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu tohoto majetku.

Proto soud rozhodl v bodě I. výroku o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty synovi dlužníka, v bodě II. výroku ve smyslu ust. § 289 odst. 1 IZ o prodeji mimo dražbu za podmínek uvedených v bodě III. výroku s tím, že v bodě IV. výroku usnesení poučil věřitele podle § 289 odst. 3 IZ, že pokud dojde ke zpeněžení mimo dražbu, vůči němuž má některý z insolvenčních věřitelů nebo třetí osoba výhrady, může být otázka platnosti uzavřené smlouvy řešena v rámci insolvenčního řízení jako incidenční spor [§ 159 odst. 1 písm. f)]. Podmínkou pro vedení řízení je naléhavý právní zájem na straně žalobce.

Poučení: Proti bodu I. výroku je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. Proti bodu II. až V. výroku usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 14.11.2016

JUDr. Jaroslava Mištová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Šímová