KSUL 45 INS 32174/2013-A-7
KSUL 45 INS 32174/2013-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci Evy anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nedbalova 778/47, 415 01 Teplice, o odvolání dlužnice

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 32174/2013-A-5 ze dne 18.11.2013 s e m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice n e o d m í t á .

II. Soud ukládá insolvenční navrhovatelce (dlužnici) Evě anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nedbalova 778/47, 415 01 Teplice, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4544321743, nebo hotově v pokladně soudu.

III. Soud ukládá dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení doložila soudu znalecký posudek na nemovitost čp. 39 na st. parc. č. 91 a st. parc. č. 91, vše zapsané na LV č. 441 pro obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Velvěty, případně znalecké posouzení ceny obvyklé.

Odůvodnění:

Dne 18.11.2013 rozhodl zdejší sou usnesením č.j.-A-5 tak, že se insolvenční návrh dlužnice odmítá.

Dne 28.11.2013 doručila dlužnice soudu odvolání, jímž požadovala změnu usnesení tak, že se její insolvenční návrh neodmítá s argumentem, že její insolvenční návrh je zpracován správně, že nadále žádá o vynětí nemovitosti v jejím výlučném vlastnictví z insolvence z důvodu, že v nemovitosti bydlí nadále její bratr s rodinou, byť jí původně dům daroval v roce 2010.

Ve světle připravované revizní novely insolvenčního zákona soud změnil své usnesení podle § 95 IZ tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Zároveň však v bodě II. výroku usnesení uložil dlužnici povinnost uhradit na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení, aby měl insolvenční správce pro první 2 měsíce do doby rozhodnutí o způsobu oddlužení finanční prostředky na hotové výdaje a odměnu.

V bodě III. výroku usnesení soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení doložila soudu znalecký posudek na nemovitost čp. 39 na st. parc. č. 91 a st. parc. č. 91, vše zapsané na LV č. 441 pro obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Velvěty, případně znalecké posouzení ceny obvyklé (realitní kanceláří), neboť se jedná o nemovitost v jejím výlučném vlastnictví, kterou nelze z insolvenčního řízení vyjmout. O způsobu řešení oddlužení bude soud rozhodovat podle toho, který způsob bude pro věřitele výhodnější. Dlužnice nijak nevysvětlila, proč její bratr nadále bydlí v nemovitosti, kterou jí daroval, dlužnice též nesdělila, zda nemovitost je zajištěná a jakým způsobem, ve prospěch kterého věřitele a kdo dluhy, vedoucí k jejímu zajištění vytvořil. Nesdělila ničeho ohledně ceny nemovitosti. Proto soud uložil dlužnici povinnost, vyplývající ze zákona doložit znalecký posudek, případně alespoň posouzení realitní kanceláře o ceně obvyklé pro nemovitosti v místě. Podle výsledku znaleckého posouzení či posudku bude rozhodováno o způsobu oddlužení, kterého chce dlužnice dosáhnout, a to zejména s ohledem na zájem věřitelů o co nejvyšší uspokojení.

Za dané situace tedy soud, s přihlédnutím ke konkrétním majetkovým (nedostatečně doloženým) a osobním poměrům dlužníka (tedy hodnotě majetku, celkové výši závazků a počtu vyživovaných osob), přistoupil k uložení zálohy v dolní hranici zákonného rozpětí (až 50.000,00 Kč), když tato bude sloužit zejména k pokrytí odměny a hotových výdajů správce za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení. Zaplacení zálohy v tak nízké hranici celkového rozpětí je pro soud rovněž testem majetkové hodnoty dlužníka a vážnosti jeho přístupu k samotnému insolvenčnímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 29.11.2013 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková