KSUL 45 INS 30965/2014-B-24
KSUL 45 INS 30965/2014-B-24

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Ivana anonymizovano , anonymizovano , IČO 702 27 594 bytem i sídlem Želenice 101, 434 01 Želenice a Taťány anonymizovano , anonymizovano , bytem Želenice 101, 434 01 Želenice, insolvenční správce PhDr. Pavel Körner, Ph.D., IČO 027 35 148, se sídlem Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, o zpeněžení zajištěné věci přímým prodejem s udělením výjimky podle § 295 odst. 3 IZ

takto:

I. Soud souhlasí s tím, aby insolvenční správce zpeněžil následující majetek, zapsaný do majetkové podstaty:

pro syna dlužníků-Jindřicha anonymizovano , trvale bytem , mimo dražbu přímým prodejem, a to: Věci nemovité zapsané pod položkou n4: -parc. č. st. 165/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, vše zapsáno na LV č. 187 pro k. ú. obec Želenice u Mostu u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

za cenu min. 50.000,00 Kč (resp. cenu 100% úhrady zajištěné pohledávky + nákladů a odměny správce).

II. Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

-kupujícím bude osoba blízká dlužníkům (syn) -úhrada kupní ceny bude provedena nejpozději s podpisem kupní smlouvy -insolvenční správce doručí po vkladu do katastru nemovitostí kupní smlouvu s doložkou vkladu (a případné další doklady související se zpeněžením nemovitosti) ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku

III. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Dne 21.11.2016 doručil syn dlužníků Jindřich Keller soudu žádost o souhlas s prodejem nemovitých věcí přímému zájemci (osobě blízké dlužníkům-syn) spolu se žádostí o povolení výjimky dle § 295 IZ, když tuto žádost řádně na č. l. B-23 zdůvodnil. isir.justi ce.cz

Soud zjistil, že nemovitý majetek, navrhovaný ke zpeněžení, je řádně sepsán v soupisu majetkové podstaty a vzhledem k jeho charakteru není důvod, proč nevydat souhlas se zpeněžením mimo dražbu-přímému zájemci (synu dlužníků jako osobě blízké) dle § 295 odst. 3 IZ.

Při stanovení podmínek prodeje soud vycházel z posouzení ceny nemovitosti, uvedeném správcem v soupisu majetkové podstaty. Pokud bude zajištěný věřitel uspokojen ve výši 100%, není důvod, proč výjimku neudělit. Zároveň musí být zaplaceny všechny zapodstatové a jim na roveň postavené poheldávky se zpeněžením související včetně odměny správce.

Podle § 295 odst. 3, věta první IZ, na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 293 ve spojení s § 295 odst. 3 IZ s tím, že v bodě III. výroku usnesení poučil věřitele podle § 289 odst. 3 IZ, neboť pokud dojde ke zpeněžení mimo dražbu, vůči němuž má některý z insolvenčních věřitelů nebo třetí osoba výhrady, může být otázka platnosti uzavřené smlouvy řešena v rámci insolvenčního řízení jako incidenční spor [§ 159 odst. 1 písm. f)]. Podmínkou pro vedení řízení je naléhavý právní zájem na straně žalobce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21. listopadu 2016

JUDr. Jaroslava Mištová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Šímová