KSUL 45 INS 28583/2013-A-9
KSUL 45 INS 28583/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Milanem Janků ve věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Třída 9. května 1037/33, 408 01, Rumburk, o návrhu na povolení oddlužení

takto:

Usnesení č.j. KSUL 45 INS 28583/2013-A-8 ze dne 05.11.2013 se zrušuje.

Odůvodnění:

Z odůvodnění zrušeného usnesení: Manželka dlužníka má příjem ve výši 11.672,--Kč. Má vyživovací povinnost k manželovi a třem dětem (nezletilé i zletilé studující). Dlužník má příjem ve výši 11.640,--Kč, taktéž má vyživovací povinnost k manželce a třem dětem. Dohromady mají závazky v celkové výši 80.116,79 Kč. Vzhledem k počtu vyživovaných osob však z jejich příjmů není možné provádět žádné srážky. Proto je nutné při předpokladu minimálního 30 % uspokojení nezajištěných věřitelů měsíčně plnit částku 1.500,--Kč (pro věřitele a na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce). Dlužníci proto doloží smlouvu o důchodu se třetí osobou, ve které se tato osoba zaváže dlužníkům přispívat tuto částku každý měsíc trvání oddlužení. Tato smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy všech zúčastněných stran.

Po upozornění dlužníků soud zjistil, že smlouva o důchodu ve výši 1.500,--Kč je již součástí příloh insolvenčního návrhu dlužníka. Soud pochybil v tom smyslu, že tuto smlouvu přehlédl, a vyzval dlužníky k jejímu doložení. Vzhledem k pochybení ze strany soudu se předmětné usnesení č.l. A-8 ze dne 05.11.2013 stává nadbytečným, a proto jej soud ve výroku shora zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k doplnění podání však začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu (§ 74 odst. 2 IZ). Nebude-li návrh ve stanovené lhůtě řádně opraven a doplněn a vada bude bránit pokračování v řízení, soud návrh odmítne (§ 393 odst. 3 IZ). Současně rozhodne o řešení úpadku konkurzem (§ 396 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2013 Milan Janků v. r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková