KSUL 45 INS 278/2011-A-15
KSUL 45 INS 278/2011-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka CONSTRUCT STAVBY s.r.o., IČ 25473204, 412 01 Litoměřice, Hrubínova 174/10, o jeho návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 278/2011-A-12 ze dne 15.02.2011 se mění tak, že se insolvenční řízení n e z a s t a v u j e (podle § 95 IZ vyhověl soud odvolateli-dlužníku v celém rozsahu, záloha byla zaplacena).

II. Zjišťuje se úpadek dlužníka CONSTRUCT STAVBY s.r.o., IČ 25473204, 412 01 Litoměřice, Hrubínova 174/10.

III. Na majetek dlužníka dlužníka CONSTRUCT STAVBY s.r.o., IČ 25473204, 412 01 Litoměřice, Hrubínova 174/10 se prohlašuje konkurs.

IV. Konkurs bude projednáván jako nepatrný.

V. Insolvenčním správcem se ustanovuje JUDr. Přemysl Kamenář, Sládkova 449/22, 405 01 Děčín.

VI. Účinky rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, t.j. 18.03.2011.

VII. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky soud vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zjištění úpadku, tj. do 18.04.2011 (přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u zdejšího soudu na předepsaném formuláři dostupném na www.justice.cz). K opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta je zachována podáním přihlášky k poštovní přepravě poslední den lhůty.

VIII. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, soud vyzývá, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci.

IX. Soud vyzývá věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal včas přihlášku své pohledávky. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo.

X. Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 05.05.2011 v 10.15 hod. do č.dv. 45 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274 a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení. K jednání se předvolává dlužník a insolvenční správce.

Předmětem jednání schůze věřitelů bude:

1) zpráva insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (§ 281 IZ) a zpráva prozatímního věřitelského výboru o dosavadní činnosti; 2) rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, byla zjištěna podmíněně nebo nebyla dosud přezkoumána; 3) volba věřitelského výboru (zástupce věřitelů) (§ 48 odst. 2 IZ); 4) rozhodnutí věřitelů o eventuálním odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce (§ 48 odt. 2 IZ ve spojení s § 29 odst. 1 IZ); 5) případné usnesení věřitelů, kterým se v konkursu doporučuje zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou a případné určení osoby znalce pro účely ocenění majetkové podstaty (§90, § 153 odst. 1,2 IZ).

XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 02.05.2011 předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem přezkumného jednání, dále aby nejméně 7 dní před konáním schůze věřitelů, tj. do 28.04.2011 předložil soudu písemnou zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu spolu se soupisem majetkové podstaty a smlouvou o svém profesním pojištění.

XII. V rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce.

XIII. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak.

XIV. Insolvenční soud bude zveřejňovat svá rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

Poučení:

Proti bodům II, IV, VI až XIV výroku usnesení o úpadku vydaném na základě insolvenčního návrhu dlužníka (nebo dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitele přistoupil) není odvolání přípustné (§ 141 odst. 1, věta první IZ).

Proti bodu I, III a V výroku usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, u odvolání do bodu V. lze v odvolání namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo, že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190/2 IZ).

Právo účastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zástupce pokud se účastní insolvenčního řízení.

Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (§ 111 odst. 1 IZ).

Dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů. (§ 210 odst. 1 IZ).

Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 IZ).

Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestaly účastníky insolvenčního řízení (§ 248 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 18.03.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková