KSUL 45 INS 2455/2010-B-85
KSUL 45 INS 2455/2010-B-85

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Koštov 86, 400 02 Trmice a Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Višňová 2837/7, 400 11 Ústí nad Labem, o změně rozhodnutí č.l. B-83, o zproštění odděleného insolvenčního správce a o odměně a náhradě hotových výdajů odděleného insolvenčního správce

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 2455/2010-B-83 ze dne 07.07.2015 se m ě n í tak, že

I. Soud zprošťuje odděleného insolvenčního správce Ing. Michaela Jiterského funkce

II. Soud určuje oddělenému insolvenčnímu správci Ing. Michaelu Jiterskému odměnu ve výši 8.000,00 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 400,00 Kč ze státního rozpočtu ČR (bude zaplaceno po právní moci usnesení prostřednictvím účtárny zdejšího soudu). Za tím účelem nechť sdělí soudu bankovní spojení.

III. Soud nepřikazuje Lence anonymizovano , anonymizovano , bytem Višňová 2837/7, 400 11 Ústí nad Labem a Martinu anonymizovano , anonymizovano , bytem Koštov 86, 400 02 Trmice, aby hradili odměnu a hotové výdaje zproštěného odděleného správce ve výši 8.400,00 Kč.

Odůvodnění:

Dne 07.07.2015 rozhodl zdejší soud usnesením č.j.-B-83 tak, že soud přiznal oddělenému insolvenčnímu správci dlužníků Ing. Michaelu Jiterskému odměnu ve výši 8.000,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 400,-Kč a zároveň přikázal bývalým dlužníkům uhradit tuto odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 8.400,-Kč oddělenému insolvenčnímu správci do 31.08.2015. Lenka a Martin anonymizovano podali do uvedeného usnesení včas odvolání. Jelikož se nejedná o rozhodnutí ve věci samé, soud jej může v autoremeduře změnit, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu-za podmínky, že odvolání plně vyhoví.

Soud z výše uvedených důvodů změnil své usnesení podle § 95 IZ tak, že zprostil odděleného insolvenčního správce Ing. Michaela Jiterského funkce, určil mu odměnu ve výši 8.000,00 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 400,00 Kč ze státního rozpočtu ČR s tím, že tyto částky budou zaplaceny po právní moci usnesení prostřednictvím účtárny zdejšího soudu a současně soud rozhodl, že nepřikazuje Lence anonymizovano , anonymizovano , bytem Višňová 2837/7, 400 11 Ústí nad Labem a Martinu anonymizovano , anonymizovano , bytem Koštov 86, 400 02 Trmice, aby hradili odměnu a hotové výdaje zproštěného odděleného správce ve výši 8.400,00 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 10.09.2015 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková