KSUL 45 INS 24512/2011-P14-4
KSUL 45 INS 24512/2011-P14-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužnice Markéty anonymizovano , anonymizovano , IČ 71951458, bytem i místem podnikání 400 07 Ústí nad Labem, U Pivovarské Zahrady 419/14, insolvenční správce JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, o odvolání věřitele č. 13 do odmítnutí jeho přihlášky P14

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 24512/2011-P14-2 ze dne 10.10.2012 s e m ě n í tak, že se přihláška P14 věř. č. 13 Cashdirect, s.r.o., IČ: 270 80 617, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, ve výši 41.150,55 Kč pro opožděnost neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 10.10.2012 vyhotovil soud usnesení č.j. KSUL 45 INS 24512/2011-P14-2, kterým odmítl přihlášku P14 věř. č. 13 Cashdirect, s.r.o., IČ 270 80 617, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, ve výši 41.150,55 Kč pro opožděnost.

Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 11.10.2012. Dne 19.10.2012 podal právní zástupce věřitele odvolání s řádným odůvodněním. Soud přisvědčil argumentům věřitele ohledně absence IČ dlužnice ve vyhlášce o zahájení insolventního řízení a následně v usnesení z č.l. A-8, jímž byli mimo jiné věřitelé vyzýváni k podání přihlášek svých pohledávek za dlužnicí.

Soud dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné, proto mu v celém rozsahu vyhověl. Po nabytí právní moci bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání a věřitel bude v případě zjištění jeho pohledávky zařazen do splátkového kalendáře s tím, že peněžité plnění bude vyrovnáno na úroveň ostatních věřitelů v poměru na něj připadající.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 10.01.2013 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Gabrielová