KSUL 45 INS 22341/2012-P7-7
KSUL 45 INS 22341/2012-P7-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužnice Ziny anonymizovano , anonymizovano , IČ: 650 91 612, bytem Drážďanská 174/141, 400 07 Ústí nad Labem, insolvenční správce JUDr. Jaroslav Hrnčíř, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem, věřitele č. 7 Citibank Europe plc, reg. č. 132 781, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6, o odvolání proti usnesení o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky ze dne 19.08.2013

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 22341/2012-P7-5 ze dne 19.08.2013 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7 Citibank Europe plc, reg. č. 132 781, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irsko ve výši 30.000,00 Kč n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Na přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 05.02.2013 dlužnice popřela částečně pohledávku věřitele co do výše 30.000,--Kč. Tato přihláška byla zjištěna jako vykonatelná a nezajištěná. Věřitel byl insolvenčním správcem mylně vyrozuměn o popření své pohledávky dlužnicí a vyzván k podání žaloby. Lhůta určená k podání žaloby marně uplynula a soud dne 19.08.2013 vydal usnesení, dle kterého se přihláška č. 7 věřitele č. 7 odmítá co do výše 30.000,--Kč a nadále zůstává věřitel účasten insolvenčního řízení s přihlášenými pohledávkami v celkové výši 696.990,77 Kč. Toto usnesení bylo právnímu zástupci věřitele doručeno datovou zprávou dne 21.08.2013. Právní zástupce věřitele včas dne 04.09.2013 prostřednictvím datové zprávy podal odvolání proti tomuto rozhodnutí s tím, že soud prvního stupně na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení věci. V tomto se soud ztotožňuje s odvoláním věřitele, neboť jestliže se jednalo o popření dlužnice vykonatelné pohledávky, měla dlužnice dle § 410 odst. 2 a § 199 odst. 1 IZ podat ve lhůtě 30 dní ode dne konání přezkumného jednání žalobu o popření vykonatelné pohledávky u insolvenčního soudu. Místo toho byl věřitel vyrozuměn stejně, jako kdyby se jednalo o popření nevykonatelné pohledávky. Následně soud pochybil v tom, že vydal napadené usnesení o tom, že se přihláška věřitele odmítá co do výše 30.000,--Kč.

Podle ust. § 95, věta první, zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud proto zcela vyhověl odvolání věřitele a rozhodl dle § 95 IZ a napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 10. září 2013

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková