KSUL 45 INS 20350/2014-A-13
KSUL 45 INS 20350/2014-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Leoše anonymizovano , anonymizovano , bytem Čechova 774/6, 400 07 Ústí nad Labem, o insolvenčním návrhu dlužníka, spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Návrh dlužníka na zahájení insolvenčního řízení s e n e o d m í t á .

II. Zjišťuje se úpadek dlužníka Leoše anonymizovano , anonymizovano , bytem Čechova 774/6, 400 07 Ústí nad Labem (§ 136 odst. 1 IZ).

III. Soud povoluje řešení úpadku oddlužením (§ 397 odst. 1 IZ).

IV. Insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Narcis Tomášek, IČ 662 01 624, se sídlem U Starého Mostu 111/4, 405 02 Děčín, provozovna: Masarykova 1247/164, 400 01 Ústí nad Labem (§ 25 odst. 2 IZ).

V. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, t.j. dne 10.09.2014.

VI. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, tedy do dne 10.10.2014 (přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u zdejšího soudu na předepsaném formuláři dostupném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.insolvencni-zakon.justice.cz). Lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška podána u insolvenčního soudu nebo je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). K opožděně podaným přihláškám insolvenční soud n e p ř i h l í ž í a takto opožděně uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení n e u s p o k o j u j í (§ 136 odst. 3 IZ).

VII. Soud vyzývá věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu (§ 136 odst. 2 písm. e) IZ).

VIII. Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 31.10.2014 v 09.40 hodin do jednací síně č.dv. 44 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, a zároveň svolává první schůzi věřitelů

tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

K nařízenému přezkumnému jednání a svolané schůzi věřitelů se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ). Účast dlužníka na schůzi věřitelů je nezbytně nutná (§ 399 odst. 2 IZ).

Předmětem jednání schůze věřitelů bude: 1. zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti; 2. rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, byla zjištěna podmíněně nebo nebyla dosud přezkoumána; 3. volba věřitelského orgánu (věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů); 4. případné rozhodnutí věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce; 5. vyjádření insolvenčního správce ke vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku, event. sdělení skutečností, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; 6. rozhodnutí věřitelů o způsobu dlužníkova oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře); 7. v případě rozhodnutí o oddlužení plněním splátkového kalendáře: hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek, kterou dlužník učinil v kolonce 15 návrhu na povolení oddlužení; 8. případné určení osoby znalce pro účely ocenění majetkové podstaty.

IX. Soud ukládá dlužníku, aby nejpozději před začátkem svolané schůze věřitelů doložil trvání pracovního poměru a své příjmy za dobu od podání insolvenčního návrhu.

X. Podle § 38 a § 136 odst. 4 věta druhá insolvenčního zákona a podle § 3 a § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, soud ukládá dlužníku, aby platil insolvenčnímu správci k jeho rukám zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, a to částku zálohy na odměnu insolvenčního správce ve výši 750,-Kč měsíčně a částku zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 150,-Kč měsíčně, tedy částku v celkové výši 900,-Kč měsíčně navýšenou o částku odpovídající DPH v zákonné výši (nyní 1.089,00 Kč celkem), je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, a to vždy nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci, přičemž poprvé je dlužník povinen zaplatit tuto částku insolvenčnímu správci do 30.09.2014.

XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby obratem, nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku dlužníku písemně oznámil číslo

svého bankovního účtu pro poukazování záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce podle předchozího výroku tohoto usnesení a sdělil mu, zda je plátcem daně z přidané hodnoty a jaká je celková měsíční výše záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce včetně daně z přidané hodnoty.

XII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 17.10.2014 předložil soudu vypracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 10 dní přede dnem přezkumného jednání, tj. 20.10.2014. Seznam přihlášených pohledávek musí mít náležitosti uvedené v § 189 insolvenčního zákona a § 11 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. K přezkumnému jednání insolvenční správce připraví seznam přihlášených pohledávek, který bude v souladu s § 189 a 197 IZ a § 11 vyhl.č. 311/2007 Sb. a stane se součástí protokolu o přezkumném jednání.

XIII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby prověřil majetkové a příjmové poměry dlužníka a nejpozději společně se seznamem přihlášených pohledávek o nich podal soudu písemnou zprávu spolu se zprávou o své dosavadní činnosti a soupisem majetkové podstaty, který musí mít náležitosti uvedené v § 217 a násl. insolvenčního zákona a § 14 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. V téže lhůtě nechť insolvenční správce soudu předloží osvědčení o registraci plátce DPH, je-li plátcem daně z přidané hodnoty. Dále se insolvenčnímu správci ukládá, aby soudu sdělil skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, neprodleně poté, co se o nich dozví (§ 403 insolvenčního zákona).

XIV. V rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce.

XV. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li v insolvenčním zákoně stanoveno jinak.

XVI. Soud vyzývá věřitele, kteří mají zájem účastnit se práce ve věřitelském orgánu, aby se buď zúčastnili schůze věřitelů, nebo aby nejpozději tři dny před jejím konáním písemně, samostatným podáním, sdělili soudu, že souhlasí se svým jmenováním do prozatímního věřitelského výboru. Pokud svůj souhlas věřitelé ve stanovené lhůtě takto nevyjádří ani se nezúčastní schůze věřitelů, bude mít soud za to, že věřitelé s výkonem funkce ve věřitelském orgánu nesouhlasí (§ 59 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenčního zákona/ a § 101 odst. 4 zák. č 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Poučení:

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Proti bodu II. výroku tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 141 odst. 1 IZ, § 397 odst. 1 IZ).

Proti bodu III. výroku tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (§ 26 IZ). Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ). Proti bodům IV. až XVI. výroku tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.). Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ, § 399 odst. 2 IZ). Dlužník je povinen zúčastnit se schůze věřitelů osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů (§ 399 odst. 2 IZ). Právo účastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení. O přijetí způsobu oddlužení mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů písemně podáním výslovně označeným jako Hlasovací lístek (§ 400 IZ a § 401 IZ). Předepsaný formulář hlasovacího lístku je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.insolvencni-zakon.justice.cz. Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (§ 111 odst. 1 IZ). Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ). Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními dlužník v době od povolení oddlužení (§ 229 odst. 3 písm. e) IZ).

Věřitelé mohou popřít pravost, výši a pořadí pohledávky jiného věřitele písemným podáním, které musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, zveřejněném na internetovém portále Ministerstva spravedlnosti ČR-www.justice.cz a musí být doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce.

V Ústí nad Labem dne 10.09.2014 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková