KSUL 45 INS 20031/2011-P8-4
KSUL 45 INS 20031/2011-P8-4

USN ESEN Í

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Žim 13, 415 01 Žim, insolvenční správce Sdružená konkurzní v.o.s., IČ 254 31 463, se sídlem Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem, věřitele č. 8 EDENHAM VENTURES LTD., registrační číslo 71,600, se sídlem Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, adresa pro doručování v ČR: Gorkého 2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o přihlášce P8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 45 INS 20031/2011-P8-3 ze dne 04.01.2016 s e z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í:

Dne 19.12.2011 přihlásil shora uvedený věřitel přihlášku P8 do insolvenčního řízení. Podáním ze dne 17.12.2015 oznámil věřitel, že část přihlášené pohledávky ve výši 135.590,95 Kč byla uhrazena spoludlužníkem dlužníka Josefa anonymizovano a jako tuto třetí osobu, po které mohl věřitel č. 8 požadovat plnění ve smyslu ust. § 184 odst. 2 IZ věřitel. č. 8 označil Miloslavu Urbanovou.

Soud proto o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky ze strany věřitele č. 8 vyrozumí osobu, kterou tento věřitel označil jako subjekt, který pohledávku v rozsahu zpětvzetí uspokojil, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele č. 8 (§ 184 odst. 3 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 26. ledna 2016

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková