KSUL 45 INS 15031/2014-P8-2
KSUL 45 INS 15031/2014-P8-2

USN ESEN Í

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Bc. Milanem Horákem v insolvenční věci dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Lounky 161, 413 01, Chodouny, adresa pro doručování: Ostrovní 474/B, 411 08 Štětí, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, věřitele č. 7 Creamfinance Czech, s.r.o., IČ 248 49 707, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, o přihlášce pohledávky ve výši 4.936,-Kč

takto:

I. Přihláška č. 8 věřitele č. 7 se odmítá.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení končí.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením KSUL 45 INS 15031/2014-A-8 ze dne 24.6.2014 vyzval soud věřitele, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Věřitelé byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

Lhůta k přihlášení pohledávky uplynula dne 24.7.2014, věřitel zaslal přihlášku prostřednictvím datové schránky až dne 4.2.2016, tedy opožděně. Podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ), jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, soud přihlášku odmítne. Soud proto rozhodl ve smyslu ust. § 185 IZ a zároveň poučil věřitele, že právní mocí usnesení jeho účast v řízení končí.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 11.02.2016

Bc. Milan Horák v. r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková