KSUL 45 INS 14734/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e ma i l : p o d a t e l n a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ústí nad Labem ke sp. zn. KSUL 45 INS 14734/2012

V Brně dne 8. ledna 2013 29 NSČR 83/2012

Věc: rozhodnutí o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému insolvenčnímu soudu-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému insolvenčnímu soudu spis Vašeho soudu sp. zn.. Spis byl předložen Nejvyššímu soudu za tím účelem, aby ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), rozhodl o návrhu dlužníka na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému insolvenčnímu soudu, konkrétně Krajskému soudu v Hradci Králové (A-46). Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. ovšem platí, že o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. S přihlédnutím k ustanovení bodu 1. Přílohy 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, je zjevné, že soudem nejblíže společně nadřízeným příslušnému soudu, jímž je Krajský soud v Ústí nad Labem a soudu, jemuž má být věc přikázána, jímž je Krajský soud v Hradci Králové, je Vrchní soud v Praze, jemuž má být věc předložena. Očividné naopak je, že takovým nejblíže společně nadřízeným soudem není Nejvyšší soud, jenž nemá důvod o takovém návrhu jakkoli rozhodovat. Současně sděluji, že tento přípis již byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Příloha: dle textu

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová