KSUL 45 INS 13607/2010-P10-5
KSUL 45 INS 13607/2010-P10-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Milanem Janků v insolvenční věci dlužnice Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem K. Aksamita 1100, 415 01 Teplice, insolvenční správce SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., IČ 254 66 763, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Věřitele č. 10 CREDIT CARDS INVEST a.s., IČ 288 91 597, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Alešem Klechem, LL.M., advokátem se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava, o návrhu na změnu v osobě věřitele

takto:

I. Usnesení č.j. KSUL 45 INS 13607/2010-P10-3 se zrušuje.

II. V řízení bude nadále pokračováno s věřitelem Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ 242 13 276, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, zast. JUDr. Alešem Klechem, LL.M., advokátem se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 14.12.2010 přihlásil původní věřitel pohledávku za dlužníkem.

Podáním ze dne 17.10.2012 oznámil právní zástupce původního věřitele i nabyvatele pohledávky skutečnost, že původní věřitel byl ke dni 30.09.2012 vymazán z obchodního rejstříku z důvodu sloučení se společností CASH COLLECTORS CZ a.s., IČ 279 32 788, se sídlem Týn 1049, 110 00 Praha 1 (dále jen nabyvatel 1 ).

Na základě tohoto soud vydal dne 24.října 2012 usnesení (zveřejněno v IR jako P10-3), v němž rozhodl, že namísto původního věřitele CREDIT CARDS INVEST a.s., IČ 288 91 597, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 ( dále jen původní věřitel ) vstupuje na jeho místo věřitel CASH COLLECTORS CZ a.s., IČ 279 32 788, se sídlem Týn 1049, 110 00 Praha 1.

Podáním téhož právního zástupce ze dne 14.11.2012 bylo zjištěno, že přihlášená pohledávka dříve, než rozhodnutí o změně v osobě věřitele na nabyvatele 1 nabylo právní moci, přešla v důsledku rozdělení nabyvatele 1 formou odštěpení sloučením na Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ 242 13 276, se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 (dále jen nabyvatel 2 ). Tato skutečnost byla soudem ověřena listinami uloženými ve sbírce listin nabyvatele 1 sp.zn. B 12173/SL 34.

Soud proto nejdříve původní rozhodnutí o změně v osobě věřitele zrušil v bodě I. výroku a v bodě II. výroku rozhodl ve smyslu ust. § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 19. listopadu 2012

Milan Janků v. r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková