KSUL 45 INS 13229/2013-P2-4
KSUL 45 INS 13229/2013-P2-4 (věřitel č. 2)

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Vlastou Blažkovou v insolvenční věci

dlužník: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČO 67818439 trvalým pobytem Na Příkopech 3697/21, 430 01 Chomutov

insolvenční správkyně: Insolvenční agentura v.o.s., IČO 29115540 sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary

věřitele č. 2 Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 právně zastoupen Mgr. Robertem Němcem, advokátem IČO 26692392, sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1

o přihlášce P2 pohledávky ve výši 437 497,64 Kč

takto:

Usnesení ze dne 6. 12. 2017 č. j.-P2-3 se zrušuje.

Odůvodnění: 1 Dne 30. 7. 2013 přihlásil věřitel Raiffeisenbank a. s., IČO 49240901 přihlášku pohledávky v celkové výši 437 497,64 Kč. Na přezkumném jednání dne 3. 9. 2013 byla pohledávka věřitele č. 2, P2 zcela zjištěna jako nezajištěná.

2 Dne 4. 12. 2017 věřitel č. 2 Raiffeisenbank a. s., IČO 49240901 prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Roberta Němce, advokáta, zaslal zdejšímu soudu návrh na hromadnou singulární sukcesi podle ust. § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) do několika běžících insolvenčních řízení.

3 Jelikož se jednalo o hromadný návrh na změnu v osobě věřitele, postup soudu byl v tomto případě odlišný od běžné praxe, tj. rozhodování v jednotlivých (samostatných) řízeních. V případě hromadného postoupení pohledávek aplikace ISIR (Informační systém pro insolvenční soudy-centrální a oficiální aplikace pro zpracování insolvenční agendy, která je zároveň napojena na veřejný insolvenční rejstřík) je do určité míry sama schopna tento návrh spojit s jednotlivým řízením. Jedná o hromadný návrh, který informační systém částečně zpracovává automaticky.

4 V případě tohoto insolvenčního řízení soud evidoval dvě přihlášky pohledávky věřitele č. 2 a to pod P2 a P3. Jak již bylo výše uvedeno, aplikace ISIR poté při zpracování hromadného návrhu na singulární sukcesi vyhotoví podle nastaveného matricového vzoru příslušné rozhodnutí v každém z daných řízení ve všech přihláškách daného věřitele.

5 Takto tedy bylo vydáno usnesení pod č. j.-P2-3 dne 6. 12. 2017 a č. j. -P3-3 o návrhu na změnu v osobě věřitele č. 2.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Eliška Konturová isir.justi ce.cz

6 Následnou kontrolou přihlášek v řízení ve spojení s rozhodnutím soudu a podkladů od insolvenčního správce soud zjistil pochybení, když rozhodl o změně věřitele v přihlášce P2, věřitele č. 2, přičemž návrh ze dne 4. 12. 2017 se týkal pouze postoupení přihlášky evidované pod P3, věřitele č. 2.

7 Soud uvádí, že z důvodu částečně automatického postupu aplikace ISIR není schopna sama posoudit, zda v daném insolvenčním řízení je jedna či více pohledávek či přihlášek, a rozhodnutí podle § 18 IZ je vydáno ve všech přihláškách věřitele v řízení.

8 S ohledem na shora uvedené soud při své dohlédací činnosti odstranil vzniklou nesrovnalost a rozhodnutí, které nemělo být vydáno, č. j.-P2-3 ze dne 6. 12. 2017 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 7 IZ), soud jím však není vázán (§ 18 odst. 4 IZ). Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

Ústí nad Labem 8. ledna 2018

Vlasta Blažková, v. r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje: Eliška Konturová