KSUL 45 INS 13087/2010-P1-4
KSUL 45 INS 13087/2010-P1-4 (KSUL 45 INS 13087/2010-B-38)

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka Bartoloměje anonymizovano , anonymizovano , bytem U Pivovarské zahrady 692/28, 400 07 Ústí nad Labem, adresa pro doručování: Klíšská 2077/61, 400 01 Ústí nad Labem insolvenční správkyně Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, se sídlem Révová 3242/3, 100 00, Praha 10, o nařízení jednání o námitkách zajištěných věřitelů

takto:

I. Soud zrušuje usnesení KSUL 45 INS 13087/2010-B-35 ze dne 05.09.2014 o vydání výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, vydané vyšším soudním úředníkem.

II. Soud n a ř i z u j e jednání dle § 298 odst. 3 IZ k projednání námitky zajištěného věřitele dlužníka Bartoloměje anonymizovano , anonymizovano , bytem U Pivovarské zahrady 692/28, 400 07 Ústí nad Labem do návrhu insolvenční správkyně na vydání výtěžku zpeněžení na den 30.09.2014 od 10.45 hodin do č. dv. 42 v přízemí v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem. K jednání soud předvolává -zajištěného věřitele č. 1-Hypoteční banka, a.s. -dlužníka -insolvenční správkyni

III. Na jednání dne 30.09.2014 budou projednány pouze včas podané námitky zajištěného věřitele č. 1, k nimž se správkyně nejpozději u jednání kvalifikovaně vyjádří.

Odůvodnění

Dne 22.08.2014 byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku na č.l. B-34 návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli. O návrhu byli věřitelé informováni vyhláškou s tím, že do návrhu mohou dát písemně odůvodněné námitky do 7 dnů od jeho zveřejnění. Dne 29.08.2014 podal písemně na č.l. B-36 odůvodněné námitky Finanční úřad (uvedl, že podává námitky do vyhlášky, ale z jeho podání je patrné, že podává námitky do návrhu na vydání výtěžku) s tím, že má ke dni 28.08.2014 za dlužníkem neuhrazenou pohledávku na dani z nemovitostí (postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou), která měla jít k tíži zajištěného věřitele jako výdaj spojený se správou a udržováním majetkové podstaty. Uvedené námitky byly sice soudu doručeny dne 29.08.2014 (tedy poslední den lhůty), podatelna soudu je však předala kanceláři až 09.09.2014. Vyšší soudní úředník vydal usnesení, kterým povolil vydání výtěžku dne 05.09.2014, neboť o námitkách mu nebylo ničeho známo. Ke zveřejnění a vypravení došlo dne 08.09.2014. Soud proto usnesení vyššího soudního úředníka zrušil, neboť dosud nenabylo v právní moci a dle § 298 odst. 3 nařídil ve věci jednání. (-B-38)

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 12.09.2014 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková