KSUL 45 INS 11068/2014-P5-13
KSUL 45 INS 11068/2014-P5-13

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci dlužníka Lucie Šimkovičové, nar. 14.01.1984, bytem K. H. Máchy 1128, 431 11 Jirkov, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, při dohledové činnosti soudu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.09.2014, č.j. KSUL 45 INS 11068/2014-P5-8 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku byla insolvenčnímu správci vyšším soudním úředníkem uložena pořádková pokuta za hrubé porušování povinností správce v insolvenčnímu řízení a vůči insolvenčnímu soudu, které bylo spatřováno v nedodržení lhůty k předložení vyrozumění o popření pohledávky a dokladu o doručení tohoto vyrozumění věřiteli ve stanovené lhůtě.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce včasné odvolání, v němž uvedl, že skutečnost, že dosud soudu nebyl předložen vyžádaný doklad o doručení, není zaviněna jednáním správce, nýbrž chybou na straně České pošty, s.p., která opakovaně vyrozumění doručovala, avšak nedodala správci příslušný doklad. Tato svá tvrzení správce jednoznačně a přesvědčivě doložil listinnými důkazy a zároveň dodal soudu i požadovaný doklad o doručení.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Dle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) § je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci nebylo na místě a proto rozhodnutí o pokutě zrušil ve smyslu ust. § 7 IZ ve spojení s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř..

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 30. října 2014

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková