KSUL 45 INS 10979/2012-A-88
KSUL 45 INS 10979/2012-A-88

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci navrhovatele a) Finančního úřadu pro Ústecký kraj, IČ 720 80 043, se sídlem Velká hradební 61/39, 400 21 Ústí nad Labem-město a navrhovatele c) Jaromíra Volavky, bytem Choratice 54, 407 03 Dobkovice, proti dlužníku ČETRANS a.s., IČ 482 68 089, 400 95 Ústí nad Labem, Revoluční l3, o odvolání navrhovatele a) do uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek

takto:

Bod VII. usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-A-86 ze dne 08.03.2013 s e m ě n í tak, že povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,00 Kč se navrhovateli a) n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Dne 08.03.2013 vyhotovil soud usnesení č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-A-86, kterým mimo jiné uložil navrhovatelům a) a c) povinnost, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 3703-3024411/0710, v.s. 4544109792, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo hotově do pokladny v prvním patře zdejšího soudu.

Usnesení bylo navrhovateli a) doručeno dne 08.03.2013. Dne 14.03.2013 podal věřitel -navrhovatel a) elektronicky odvolání s odkazem na ust. § 11 odst. 2 písm. a) zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a argumentací o osvobození od placení soudních poplatků ze zákona.

Soud 1. stupně přezkoumal usnesení z hlediska argumentů navrhovatele a) a v autoremeduře své usnesení v bodě VII. výroku změnil tak, že tomuto navrhujícímu věřiteli povinnost zaplatit soudní poplatek neuložil, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 19.03.2013 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková