KSUL 45 INS 1023/2014-A-7
KSUL 45 INS 1023/2014-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v insolvenční věci Jany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jana Kříže 933/25, 434 01 Most, o odvolání dlužnice

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 45 INS 1023/2014-A-5 ze dne 23.01.2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice n e o d m í t á .

II. Soud ukládá insolvenční navrhovatelce (dlužnici) Janě anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Jana Kříže 933/25, 434 01 Most, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení doručila zdejšímu soudu

-výměr důchodu platný od 01.01.2014 -smlouvu o důchodu, případně darovací smlouvu na částku min. 1.000,00 Kč měsíčně se třetí osobou s úředně ověřenými podpisy účastníků

Odůvodnění:

Dne 23.01.2014 rozhodl zdejší soud usnesením č.j.-A-5 tak, že se insolvenční návrh dlužnice odmítá.

Dne 06.02.2014 doručila dlužnice soudu odvolání, jímž požadovala změnu usnesení tak, že se její insolvenční návrh neodmítá s argumentem, že od 01.01.2014 se zvýšil její příjem z částky 8.755,00 Kč na 9.600,00 Kč a dále že má rodinu, která ji s oddlužením pomůže.

Ve světle připravované revizní novely insolvenčního zákona soud změnil své usnesení podle § 95 IZ tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Zároveň však v bodě II. výroku usnesení uložil dlužnici povinnosti, které dosud nesplnila, tj. doložit aktuální tvrzený měsíční příjem z invalidního důchodu a dále doložit tvrzenou pomoc rodiny, tzn, další měsíční plnění ve prospěch splátkového kalendáře formou smlouvy o důchodu, příp. darovací smlouvy na částku min. 1.000,00 Kč měsíčně tak, aby bylo nezajištěným věřitelům splněno min. na 30% jejich pohledávek.

Za dané situace tedy soud, s přihlédnutím k současným konkrétním majetkovým (nedostatečně doloženým) a osobním poměrům dlužnice změnil své původní rozhodnutí dle § 95 InZ, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu, neboť dlužnici v celém rozsahu vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 07.02.2014 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Gabrielová