KSUL 44 INS 8477/2015-A-11
KSUL 44 INS 8477/2015-A-11 USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou jako samosoudcem v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Moniky Salakvardové, nar. 10.04.1967, bytem Za Stodolami 561, 439 81 Kryry, proti dlužníku ATHLET SPORT Manfred Cyrulla s.r.o., IČ: 61327654, se sídlem Strojetice, 439 81 Kryry, kterým soud odmítl insolvenční návrh věřitele Moniky Salakvardové

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 8477/2015-A-9 ze dne 29.6.2015, které vydal asistent soudce, s e z r u š u j e v plném rozsahu

O d ů v o d n ě n í:

Dne 31.03.2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh věřitele Moniky Salakvardové, proti dlužníku ATHLET SPORT Manfred Cyrulla s.r.o. Věřiteli byla dne 09.04.2015 zaslána výzva k doplnění insolvenčního návrhu o přihlášku pohledávky Insolvenční soud usnesením č.j.-A-9 ze dne 29.6.2015 návrh pro nedoplnění přihlášky pohledávky odmítl. Dne 10.07.2015 bylo soudu doručeno odvolání, kde navrhovatel uvedl, že přihlášku pohledávky podal dne 20.04.2015 a dne 21.04.2015 byla zapsána v oddílu P pod číslem přihlášky P8. Soud na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatele důvodným, a proto usnesení č.j.-A-9 ze dne 29.6.2015 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. července 2015 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová