KSUL 44 INS 6832/2013-A-8
KSUL 44 INS 6832/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl Jaroslavou Kalezičovou, vyšší soudní úřednicí, ve věci navrhovatele-dlužnice Kamily anonymizovano , anonymizovano , Jiřího z Poděbrad 68, 417 61 Bystřany-Světice, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

t a k t o:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 6832/2013-A-6 ze dne 21.03.2013, jímž byla navrhovatelce vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,- Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á navrhovatelce (dlužnici) Kamile anonymizovano , anonymizovano , bytem: Jiřího z Poděbrad 68, 417 61 Bystřany-Světice povinnost, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l a z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4444683213, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 13.03.2013 soud usnesením č.j-A-6 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelce (dlužnici) ve výši 45.000,-Kč vzhledem ke skutečnosti, že výše zabavitelné části příjmu dlužnice nestačí ke splnění podmínky uspokojení v minimální výši 30 % jejich pohledávek. Zároveň však soud dlužnici upozornil, že pokud doloží smlouvu o důchodu, na základě které splní jednu z podmínek oddlužení v podobě minimálně 30 % uspokojení všech přihlášených věřitelů, soud nebude trvat na zaplacení zálohy v takové výši, jaká byla tímto usnesením uložena.

Dne 38.03.2013 dlužnice doložila soudu smlouvu o důchodu, uzavřenou s paní Alenou Podhorskou, na základě které jí bude tato přispívat pravidelnou měsíční částkou ve výši 3.500,--Kč měsíčně. Soud k této skutečnosti přihlédl a výši zálohy na náklady insolvenčního řízení přiměřeně snížil.

Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení.

Vzhledem k tomu, že lze v tomto případě očekávat řešení úpadku dlužníka oddlužením, přičemž dlužníkem je navrhováno oddlužení plněním splátkového kalendáře, je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu od rozhodnutí o úpadku do okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 750,--Kč + DPH měsíčně (s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19).

Za dané situace tedy soud, s přihlédnutím ke konkrétním majetkovým a osobním poměrům dlužnice (tedy hodnotě majetku a celkové výši závazků), přistoupil k uložení zálohy v dolní hranici zákonného rozpětí, když tato bude sloužit zejména k pokrytí odměny a hotových výdajů správce za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Soud zdůrazňuje, že uložená výše zálohy je nízká s ohledem na výši dluhů, předpokládanou míru uspokojení věřitelů a délku celého insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 2. dubna 2013

Jaroslava Kalezičová v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková