KSUL 44 INS 5304/2008-B-95
Č.j. KSUL 44 INS 5304/2008-B-95

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka SCHOELLER LITVÍNOV k.s., IČ: 61538949, Nádražní 557, 436 00 Litvínov, právně zastoupen Mgr. Jiřím Černým, advokátem, se sídlem 110 00 Praha 1, Na Příkopě 15/583 takto:

Soud schvaluje reorganizační plán dlužníka SCHOELLER LITVÍNOV k.s., IČ: 61538949, Nádražní 557, 436 00 Litvínov.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník předložil soudu zprávu o reorganizačním plánu ze dne 17.9.2009 včetně příloh č. 1 až 5, jejíž součástí jako příloha č. 5 byl reorganizační plán ze dne 1.9.2009 a dále předložil doplnění zprávy o reorganizačním plánu předkladatele-dlužníka ze dne 13.11.2009 včetně doplnění přílohy č. 5, kterou je reorganizační plán ze dne 1.9.2009. Zpráva o reorganizačním plánu byla schválena usnesením ze dne 1.10.2009 a usnesením ze dne 16.11.2009 na č.l. B-62 a B-69 spisu.

Dne 3.12.2009 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do pěti skupin, a to: V tomto případě reorganizační plán stanovil 5 skupin věřitelů a to I. skupina: zajištěný věřitel č. 117 Raiffeisenbank a.s., II. skupina: zajištěný věřitel č. 59 UniCredit Bank Czech republic a.s., III. skupina: nezajištění věřitelé, IV. skupina: podřízený věřitel č. 100 Schoeller Textile Netherlands B.V., V. skupina: společníci dlužníka-č. 100 Schoeller Textile Netherlands B.V. a komplementář Botekos plus s.r.o.

Dle výsledků hlasování byl reorganizační plán všemi skupinami přijat, a sice skupinou I., za kterou pro přijetí reorganizačního plánu hlasoval zajištěný věřitel č. 117, skupinou II., za kterou pro přijetí reorganizačního plánu hlasoval zajištěný věřitel č. 59, skupinou III. pro přijetí reorganizačního plánu hlasovali na základě platných hlasovacích lístků věřitelé č. 1, 13, 14, 23, 46, 47, 48, 50, 91, 103, 111 a 117, tj. 35.350.278 hlasů a na schůzi věřitelů hlasovali věřitelé č. 22, 59, 87, 88, 109, tj. 146.095.039 hlasů. Celkem pro přijetí reorganizačního plánu hlasovalo ve III. skupině nezajištěných věřitelů 181.445.317 hlasů. Proti přijetí reorganizačního plánu hlasoval pouze věřitel č. 98 s 3.706.977 hlasy. Celková jmenovitá hodnota pohledávek věřitelů III. skupiny činí 242.419.682 hlasů, takže v rámci III. skupiny věřitelů se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny v souladu s ust. § 347 odst. 1 IZ. Dále byl reorganizační plán přijat skupinou IV., za kterou hlasoval věřitel č.100 a dále skupinou V., za kterou hlasovali společníci Schoeller Textile Netherlands B.V. a společník Botekos plus s.r.o.

Dle § 348 insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr,

c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

K dotazu soudu dlužník na schůzi věřitelů uvedl, že v případě konkursu je to plnění popsáno v článku 11 zprávy o reorganizačním plánu a každý z nezajištěných věřitelů by v konkursu získal přibližně 7 %, přičemž v reorganizaci dostane 29,15 %. U zajištěných věřitelů je to srovnatelné, neboť v reorganizaci dostávají 100 % jmenovité hodnoty svých zajištěných pohledávek a podřízený věřitel a společníci dlužníka by v případě konkursu nedostali nic. Dále dlužník uvedl, že pohledávky za podstatou dle reorganizačního plánu jsou hrazeny průběžně a zbývající budou hrazeny po účinnosti reorganizace v termínech splatnosti.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny a rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

V Ústí nad Labem dne 3. prosince 2009

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Věra Netíková