KSUL 44 INS 4653/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSUL 44 INS 4653/2010 29 NSýR 59/2013-B-190

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Milana Poláška a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a JUDr. Petra Gemmela v insolvenní vČci dlužníka METAZ a. s., se sídlem v Týnci nad Sázavou, Ing. Fr. Janeka 147, PSý 257 41, identifikaní íslo osoby 45147841, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 4653/2010, o uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, o dovolání insolvenní správkynČ dlužníka Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové, se sídlem v Praze 10, Révová 3242/3, PSý 100 00, zastoupené Mgr. Jakubem Hajduíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Slunení námČstí 2588/14, PSý 158 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. b ezna 2013, . j. KSUL 44 INS 4653/2010, 3 VSPH 1523/2012-B-162, takto:

Dovolání se zamítá. Od vodnČní:

Usnesením ze dne 21. zá í 2012, . j. KSUS 44 INS 4653/2010-B-135, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenní soud ) o uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou z výtČžku zpenČžení tak, že pohledávka vČ itele Michala ŠtČpánka z úvČrového financování v neuhrazené výši 3 100 000 K bude uspokojena v plném rozsahu (tj. ástkou 3 100 000 K) [bod I. výroku] a že pohledávky vČ itel dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. b/ zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), tj. náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka v neuhrazené výši 17 104 379 K budou uspokojeny pomČrnČ ve výši 40 % ástkou 6 841 725 K mezi jednotlivé vČ itele (pod ísly 1. až 119.), jak jsou uvedeni ve výroku rozhodnutí (bod II. výroku). SouasnČ insolvenní správkyni uložil, aby uspokojení vČ itel podle bod I. a II. výroku provedla do 30 dn od právní moci usnesení (bod III. výroku). Insolvenní soud vyšel z toho, že: 1/ Usnesením ze dne 5. kvČtna 2010, . j.-A-8, rozhodl o úpadku dlužníka. Usnesením ze dne 9. prosince 2011, . j.-B-87, pak p emČnil schválenou reorganizaci v konkurs. 2/ Insolvenní správkynČ na základČ usnesení insolvenního soudu ze dne 23. listopadu 2011, . j.-B-116, ve znČní opravného usnesení ze dne 7. prosince 2011, . j.-B-117, vyplatila zajištČným vČ itel m výtČžek zpenČžení takto: vČ iteli . 188 Citibank Europe plc ástku 9 142 214,37 K, vČ iteli . 59 Voksbank CZ, a. s. ástku 11 603 333,11 K, vČ iteli . 116 ýeské republice-ýeské správČ sociálního zabezpeení ástku 12 240,51 K, vČ iteli . 196 TRANSFINANCE a. s. ástku 34 077,87 K a vČ iteli . 127 SýA Slévárna šedé a tvárné litiny a. s. ástku 90 493,87 K.

3/ V podání dorueném insolvennímu soudu dne 29. kvČtna 2012 navrhla insolvenní správkynČ vydání usnesení o po adí a pomČrné úhradČ pohledávek za majetkovou podstatou a jim na rove postavených. V návrhu uvedla, že ukonení ízení brání pouze neuhrazený nadmČrný odpoet ze strany finanního ú adu ve výši 1,2 mil. K. K datu podání návrhu inil z statek majetkové podstaty uložený na bankovních útech cca 20 mil. K, oproti tomu pohledávky za majetkovou podstatou a jim na rove postavené iní 63,2 mil. K. Podle insolvenní správkynČ z statek výtČžku zpenČžení nebude postaovat k úplnému krytí pohledávek a náklad za majetkovou podstatou podle § 296 odst. 1 insolvenního zákona. K tomu doplnila, že tyto pohledávky vznikly v dobČ, kdy dispoziní oprávnČní k majetkové podstatČ mČl dlužník, s tím, že od prohlášení konkursu již nedocházelo k nár stu tČchto pohledávek. Podle insolvenní správkynČ nebyly p ihlášeny pohledávky dle ustanovení § 169 odst. 1 písm. e/ a g/ insolvenního zákona. Na tomto základČ insolvenní soud bez podrobnČjšího od vodnČní-cituje ustanovení § 296 odst. 1, § 297 odst. 1 a 2 a § 305 odst. 2 insolvenního zákona-uzav el, že návrh insolvenní správkynČ je správný. Zcela uspokojena bude pohledávka Michala ŠtČpánka z úvČrového financování ve výši 3 100 000 K a pomČrnČ (ve výši 40 %) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. K tomu doplnil, že ostatní pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na rove pravdČpodobnČ nebudou v insolvenním ízení uspokojeny, p iemž definitivní závČr bude možné uinit až po p edložení konené zprávy. K odvolání vČ itel RNDr. Bc. Pavla ýervenky a ýeské republiky-ýeské správy sociálního zabezpeení Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením zrušil rozhodnutí insolvenního soudu a vČc mu vrátil k dalšímu ízení. Odvolací soud na rozdíl od insolvenního soudu dovodil, že rozhodnutí podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona musí p edcházet konená zpráva. P itom vyšel z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. kvČtna 2009, . j. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 42/2009-B-52, z nČhož citoval pasáž, podle níž: V konené zprávČ, již je insolvenní správce podle ustanovení § 302 odst. 1 insolvenního zákona povinen v konkursu v závČru zpenČžení majetkové podstaty insolvennímu soudu p edložit (zpenČžení majetkové podstaty bylo v dané vČci podle sdČlení insolvenní správkynČ ukoneno), musí být ve smyslu ustanovení § 302 odst. 2 a 3 insolvenního zákona obsažen p ehled zpenČžení majetkové podstaty s uvedením jeho výsledku, p ehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, a to jak tČch, které již uspokojil (vetnČ výdaj vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty), tak i tČch, které ještČ uspokojit zbývá. Všechny tyto údaje musí vyústit ve vyíslení ástky, která má být rozdČlena mezi vČ itele (s oznaením tČchto vČ itel a údajem o výši jejich podíl na této ástce). Když ze schválené konené zprávy (pokraoval odvolací soud) vyplyne, že dosažený výtČžek ze zpenČžení majetkové podstaty-po zapravení zajištČných pohledávek v rozsahu stanoveném v ustanoveních § 298 a 299 odst. 1 insolvenního zákona-postauje i k uspokojení dalších pohledávek uvedených v ustanovení § 305 odst. 1 insolvenního zákona, jež se (v režimu ustanovení § 203 insolvenního zákona) uspokojují kdykoli v pr bČhu konkursního ízení, tj. pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 insolvenního zákona) a pohledávek jim na rove postavených (§ 169 insolvenního zákona), a je k dispozici i další ástka, jež má být rozdČlena mezi vČ itele v rozvrhu, insolvenní správce uspokojí všechny dosud neuhrazené pohledávky uvedené v ustanovení § 305 odst. 1 insolvenního zákona a po právní moci rozhodnutí o schválení konené zprávy p edloží soudu 29 NSýR 59/2013 návrh rozvrhového usnesení (§ 306 odst. 1 insolvenního zákona). Sestaví ho tak, že z výtČžku vylení ástku na p edpokládané výlohy spojené s ukonením ízení (§ 305 odst. 3 insolvenního zákona) a ohlednČ zbytku výtČžku uvede, kolik má být (dle rozvrhových pravidel obsažených v ustanovení § 306 odst. 3 až 5 insolvenního zákona) vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu p ihlášených pohledávek. Jen konená zpráva m že autoritativnČ odpovČdČt na otázku, zda se v konkrétním insolvenním ízení uplatní (v závislosti na výtČžnosti zpenČžení majetkové podstaty) postup podle ustanovení § 297 odst. 1, resp. podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona. Bude-li ze schválené konené zprávy a vyútování z ejmé, že výtČžek ze zpenČžení majetkové podstaty po uspokojení nárok zajištČných vČ itel , ani spolu s prost edky získanými zálohou na náklady insolvenního ízení i zálohou poskytnutou vČ itelským výborem-nepostauje k úplné úhradČ pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených (§ 297 odst. 1 insolvenního zákona), a že tedy k rozvrhu dojít nem že, insolvenní soud dle § 297 odst. 2 insolvenního zákona na základČ návrhu insolvenního správce buć rozhodne o po adí úhrady tČchto dosud neuhrazených pohledávek nebo o jejich pomČrné úhradČ podle pravidel vymezených v ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona. Otázka, zda a v jakém rozsahu byly tyto svou povahou p ednostní pohledávky v konkursu již uspokojeny, je p edmČtem projednání v rámci konené zprávy, a podle výsledk zjištČní v tom smČru a dalších výsledk konkursu následuje nČkterý z výše popsaných procesních postup . Proto je insolvenní správce povinen uvést v konené zprávČ jak p ehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, které již uspokojil, tak i p ehled takovýchto pohledávek, které uspokojit zbývá, tj. stávajících (již vzniklých) pohledávek, které dosud nebyly uspokojeny, a jim podle správce právo na uspokojení v režimu za podstatou náleží (§ 302 odst. 2 písm. a/ insolvenního zákona). Není-li takových neuspokojených p ednostních pohledávek, uvede to insolvenní správce v konené zprávČ výslovnČ. Nevy ešil-li insolvenní soud v rozhodnutí o konené zprávČ otázku existence dosud neuspokojených uplatnČných p ednostních pohledávek, pak je z ejmé, že dosud nebyla uinČna zjištČní rozhodná pro postup ízení následující po konené zprávČ, jímž je buć úplné uspokojení p ípadných dosud neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatnou a pohledávek jim na rove postavených s následným rozvrhem, nebo zrušení konkursu dle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d/ insolvenního zákona, jemuž p i existenci dosud neuhrazených p ednostních pohledávek uvedených v ustanovení § 296 odst. 1 insolvenního zákona a p i souasné existenci prost edk použitelných dle ustanovení § 297 insolvenního zákona k jejich úhradČ p edchází rozhodnutí o uspokojení takových pohledávek dle ustanovení § 297 odst. 2 insolvenního zákona. Na tomto základČ odvolací soud pro pomČry dané vČci uzav el, že insolvenní soud zvolil zákonu neodpovídající postup. T ebaže nemČl k dispozici konenou zprávu insolvenní správkynČ (mínČno projednanou a schválenou), rozhodl nesprávnČ s odkazem na ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona jen o uspokojení ásti pohledávek za podstatou (jen tČch, o nichž insolvenní správkynČ tvrdila, že jde o náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty), aniž by souasnČ ostatním vČ itel m pohledávek za podstatou a jim na rove postavených dal odpovČć na otázku, jaký je konený osud jejich pohledávek v insolvenním ízení. Zákonu neodpovídá ani rozhodnutí insolvenního soudu o pohledávce vČ itele Michala ŠtČpánka, které insolvenní soud nikterak neod vodnil (zejména s p ihlédnutím k námitce odvolatele RNDr. Bc. Pavla ýervenky, že nemČlo jít o pohledávku z úvČrového financování ve smyslu ustanovení § 41 insolvenního zákona).

Proti usnesení odvolacího soudu podala insolvenní správkynČ dovolání, namítajíc, že napadené rozhodnutí spoívá na nesprávném právním posouzení vČci a požadujíc, aby je Nejvyšší soud zrušil a vČc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu ízení. Dovolatelka má za to, že rozhodnutí dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona musí vždy p edcházet konené zprávČ. P estože oznauje konstrukci odvolacího soudu za logickou a vyváženou k pohledávkám za majetkovou podstatou a jim na rove postaveným , míní, že zcela selhává v p ípadech, kdy si da ové orgány uspokojí své pohledávky zápotem bez ohledu na v li insolvenního správce . Dovolatelka tvrdí, že Finanní ú ad pro St edoeský kraj, území pracovištČ v BenešovČ provádČl úhradu svých pohledávek za majetkovou podstatou zápotem nadmČrných odpot vykázaných za období trvání konkursu, a to s odkazem na ustanovení § 242 odst. 3 zákona . 280/2009 Sb., da ového ádu. Tím dosáhl toho, že jeho pohledávky byly uspokojeny zcela a je zvýhodnČn. Dovolatelka míní, že zásadu pomČrného uspokojení vČ itel lze (s ohledem na oznaené ustanovení da ového ádu) zrealizovat jen tak, že insolvenní soud nejprve vydá usnesení podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona, v jehož d sledku zanikne nárok da ových orgán na úhradu celé jejich pohledávky za majetkovou podstatou a na osobním útu dovolatelky vznikne p eplatek, o jehož vrácení je povinna požádat a p eplatek rozdČlit mezi všechny vČ itele pohledávek za majetkovou podstatou. Kdyby usnesení podle § 305 odst. 2 insolvenního zákona mČla p edcházet konená zpráva, nelze podle dovolatelky dospČt k jinému závČru, než že po nabytí její právní moci vznikne majetek (p eplatek), který se bude muset opČtovnČ rozdČlit mezi všechny vČ itele pohledávek za majetkovou podstatou, což zcela popírá smysl a úel konené zprávy. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je-stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmínČná níže-dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu) a insolvenní zákon ve znČní úinném do 31. ervence 2013 (tj. naposledy ve znČní zákona . 399/2012 Sb.) Dovolání je p ípustné podle ustanovení § 237 o. s. ., v rozhodném znČní, jelikož napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena (otázky výkladu ustanovení § 297 odst. 2 a § 305 odst. 2 insolvenního zákona). Vady ízení, k nimž Nejvyšší soud u p ípustného dovolání p ihlíží z ú ední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. .), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se nepodávají, Nejvyšší soud se proto-v hranicích právních otázek vymezených dovoláním-zabýval tím, zda je dán dovolací d vod uplatnČný dovolatelkou, tedy správností právního posouzení vČci odvolacím soudem. Právní posouzení vČci je obecnČ nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil vČc podle právní normy, jež na zjištČný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správnČ urenou, nesprávnČ vyložil, p ípadnČ ji na daný skutkový stav nesprávnČ aplikoval. Podle ustanovení § 296 odst. 1 insolvenního zákona pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na rove postavené, jakož i náklady, které souvisí se správou majetkové podstaty, se hradí z výtČžku zpenČžení. 29 NSýR 59/2013

Podle ustanovení § 297 insolvenního zákona nestaí-li výtČžek zpenČžení ke krytí pohledávek a náklad podle § 296 odst. 1, lze použít prost edk získaných zálohou na náklady insolvenního ízení nebo zálohou poskytnutou vČ itelským výborem (odstavec 1). Pokud nepostaují ani prost edky podle odstavce 1, rozhodne o po adí úhrady pohledávky nebo o její pomČrné úhradČ insolvenní soud na základČ návrhu insolvenního správce podle § 305 odst. 2 (odstavec 2). Podle ustanovení § 302 odst. 1 vČty první insolvenního zákona v závČru zpenČžení majetkové podstaty insolvenní správce p edloží insolvennímu soudu konenou zprávu. Podle ustanovení § 302 odst. 2 insolvenního zákona konená zpráva insolvenního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho innosti s vyíslením jejích finanních výsledk . Konená zpráva musí obsahovat zejména a/ p ehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, které insolvenní správce již uspokojil a které ještČ uspokojit zbývá, b/ p ehled výdaj vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zd vodnČním výdaj , které nejsou obvyklé, c/ p ehled zpenČžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d/ uvedení majetku, který nebyl zpenČžen, s od vodnČním, pro k tomu došlo, e/ výsledky ásteného rozvrhu, pokud k nČmu došlo, f/ p ehled plnČní zajištČným vČ itel m s promítnutím do rozvrhu, g/ p ehled jednání a právních úkon , významných pro pr bČh insolvenního ízení. Podle ustanovení § 305 insolvenního zákona p ed rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v pr bČhu konkursního ízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na rove a zajištČné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 298 a § 299 odst. 1 (odstavec 1). Nestaí-li dosažený výtČžek ze zpenČžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek, uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejd íve odmČna a hotové výdaje insolvenního správce, poté pohledávky vČ itel podle § 168 odst. 1 písm. e/ a § 169 odst. 1 písm. g/, poté pohledávky vČ itel z úvČrového financování, poté náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a poté pohledávky vČ itel na výživném ze zákona; ostatní pohledávky se uspokojí pomČrnČ. VýtČžku zpenČžení podle § 298 odst. 2 lze však použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištČného vČ itele (odstavec 2). Vycházeje z dikce shora citovaných ustanovení, iní Nejvyšší soud k dovoláním otev eným otázkám následující závČry: 1/ Je-li zp sobem ešení dlužníkova úpadku konkurs, insolvenní správce hradí pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na rove postavené v pr bČhu insolvenního ízení, aniž by k tomu pot eboval souhlas i jiné rozhodnutí insolvenního soudu. Je plnČ na odpovČdnosti insolvenního správce, aby podle stavu majetkové podstaty, výsledk jejího zpenČžování a stavu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na rove vyhodnotil, zda majetková podstata dovoluje plné uspokojení tČchto nárok , i zda je bude možné uspokojit pouze pomČrnČ nebo v bec. 2/ DospČje-li insolvenní správce k závČru, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na rove postavené nebude možné uspokojit v plném rozsahu, urí rozsah jejich úhrady (po adí a pomČr úhrady jednotlivých nárok ) insolvenní soud na základČ návrhu insolvenního správce podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona. 3/ Rozhodnutí podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona s konenou platností uruje, které pohledávky za majetkovou podstatou a v jakém rozsahu budou v insolvenním ízení uspokojeny, nepostauje-li výtČžek zpenČžení majetkové podstaty k jejich plné úhradČ. 4/ Po (by i jen ásteném) uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených na základČ rozhodnutí dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona insolvenní soud zruší konkurs dle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d/ insolvenního zákona, aniž by bylo v ízení vydáno rozvrhové usnesení (§ 306 odst. 1 insolvenního zákona). 5/ V situaci, kdy výtČžek zpenČžení majetkové podstaty nepostauje ani k plné úhradČ pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, nahrazuje rozhodnutí podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona rozvrhové usnesení. A to na rozdíl od p edchozí právní úpravy, která umož ovala, aby v rozvrhu byly uspokojeny též (nebo jen) pohledávky za konkursní podstatou (srov. ustanovení § 32 odst. 1 zákona . 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znČní úinném do 31. prosince 2007). 6/ Rozhodnutí podle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona by tedy mČlo v plném rozsahu vypo ádat veškerý (po schválení konené zprávy zbylý) výtČžek zpenČžení majetkové podstaty. Oproti úpravČ (ásteného) rozvrhu (srov. § 301 insolvenního zákona) insolvenní zákon nep edpokládá, že by konenému rozhodnutí o pomČru uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených p edcházelo rozhodnutí o jejich ásteném vypo ádání . Právní úprava totiž insolvennímu správci umož uje [na rozdíl od uspokojení pohledávek bČžných (nep ednostních, nezajištČných) vČ itel ], aby tyto pohledávky pr bČžnČ hradil z výtČžku zpenČžení majetkové podstaty (§ 296 odst. 1 insolvenního zákona). Pro pomČry dané vČci z uvedeného vyplývá, že odvolací soud správnČ uzav el, že k vydání rozhodnutí dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona m že insolvenní soud p istoupit až po schválení konené zprávy. Jen na základČ schválené konené zprávy, obsahující náležitosti dle ustanovení § 302 odst. 2 insolvenního zákona, je totiž možné posoudit, zda bude v ízení realizován rozvrh, anebo zda bude zbývající výtČžek zpenČžení mezi vČ itele rozdČlen postupem dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona. Konená zpráva totiž obsahuje nejen údaje o majetkové podstatČ a zp sobu jejího zpenČžení, ale zárove i výet pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, vetnČ údaj o tom, které z nich a v jakém rozsahu již byly uspokojeny. Zákonem stanovený postup p i projednání konené zprávy (srov. § 304 insolvenního zákona) pak umož uje vČ itel m a dlužníku vyjád it se jak ke zp sobu zpenČžení majetkové podstaty, tak i k úplnosti a vČcné správnosti p ehledu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, stejnČ jako k rozsahu, v jakém již byly v pr bČhu insolvenního ízení uspokojeny.

OstatnČ k tomuto závČru je možné dospČt rovnČž na základČ systematického výkladu uvedených ustanovení. Zatímco právní úprava týkající se uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených v p ípadČ, kdy se v majetkové podstatČ nachází dostatený majetek pro jejich úplné uspokojení (ustanovení § 296 a 297 insolvenního zákona), je obsažena v insolvenním zákonČ v ásti druhé, hlavČ první, dílu 6, pod rubrikou Nakládání s výtČžkem zpenČžení, uspokojování takových pohledávek v p ípadČ nedostateného výtČžku zpenČžení majetkové podstaty je upraveno v ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona, který je systémovČ azen do dílu 7, pod rubrikou Konená zpráva a rozvrh, navíc mezi ustanovení týkající se konené zprávy (§ 302 až 304) a rozvrhového usnesení (§ 306 a 307). I ze systematického výkladu tak plyne, 29 NSýR 59/2013

že aplikace ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona je možná teprve po schválení konené zprávy. Dovolatelka zpochyb uje správnost právních závČr odvolacího soudu v podstatČ jen námitkou, že v dané vČci by mČla konená zpráva následovat až po vydání rozhodnutí dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenního zákona, nebo v jeho d sledku zanikne nárok da ových orgán na úhradu celé jejich pohledávky za majetkovou podstatou . Tato námitka však zjevnČ není d vodná, nebo vydání rozhodnutí o ásteném uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou (ani jeho následná realizace insolvenním správcem) nemá za následek zánik zbylých (neuspokojených) ástí tČchto pohledávek. Takový závČr neplyne z žádného ustanovení insolvenního zákona (ani z § 305 odst. 2). Jelikož se dovolatelce prost ednictvím uplatnČné dovolací argumentace nepoda ilo zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243d písm. a/ o. s. . zamítl. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolatelce, dlužníku, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 29. íjna 2015

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.